تعبير خواب آغوش گرفتن

 

 • تعبير خواب آغوش گرفتن
 •  

   

  براي مشاهده « تعبير خواب آغوش گرفتن » be ادامه مطلب مراجعه فرمائيد …

   

  تعبير خواب آغوش گرفتن

   

  ابراهيم كرماني مي گويد :

  اگر كسي ببيند كه معروفي ra در آغوش گرفت ؛ دليل كند كه اگــر آن كس مستوره بود و مصلح ؛ از وي چيز دين يابد ... اگــر بيند كه كودكي ra در آغوش گرفت ؛ دليل بود كه خواستار محبت فرزند بود ... اگــر ديد كه شتري ra در آغوش گرفت ؛ دليل بود كه ba دشمن صلح كند .

   

  لوک اويتنهاو مي گويد :

  کسي ra در آغوش کشيدن : نيکبختي در عشق

   

  منوچهر مطيعي تهراني مي گويد :

  آغوش گرفتن اگــر جنبه شيطاني داشته باشد تعبير ندارد ... گرفتن بدون جنبه شهوي قابليت تعبير پيدا مي کــنــد و غالبا خوب اســت ... اگــر آشنايي ke محرم شما محسوب مي گردد در آغوش بگيريد نشان صلح و دوستي اســت و صفا و نعمت در محيط خانوادگي ... اگــر نا آشنا و بيگانه اي ra در آغوش گرفتيد ke از جنس مخالف باشد نفعي عايدتان مي گردد ... اگــر يکي از آشنايان ra ke ba شما محرم نيست در خواب در آغوش گرفتيد بين شما و يک نفر برخوردي be وجود مي آيد ke نامطلوب نيست و مي تواند خير داشته باشد ... اگــر در درگاه خانه شخصي ra در آغوش گرفتيد ke نمي شناختيد مسافري be خانه شما وارد مي گردد و اگــر در درگاه خانه اي نا آشنا و غريب ke be شما تعلق ندارد و آنجا ra نمي شناسيد کسي ra در آغوش گرفتيد be سفر مي رويد ... اگــر کسي از پشت شما ra بغل کــرد در روزهاي آينده مورد اتهام قرار مي گيريد ke براي اثبات بي گناهي خود بايد تلاش و تقلاي زيادي بکنيد ... اگــر کودکي ra در آغوش گرفتيد نيازمند محبت اطرافيان خود هستيد ... اگــر زني در خواب ببيند ke کودک نا آشنايي ra در آغوش گرفته جاري يا خواهر شوهرش از او بدگويي مي کــنــد ... اگــر در خواب ديديد ke حيواني ra در بغل گرفته ايد و نوازش مي کنيد ba شخصي ke اختلاف داريد و احتمالا بين شما خصومتي وجود دارد آشتي مي کنيد ... در آغوش گرفتن گربه ؛ حسودي اســت ... اگــر گربه be شما تعلق داشت کسي be شما حسادت مي ورزد و اگــر متعلق be ديگري بود شما be ديگري حسد مي ورزيد .  در آغوش گرفتن سگ نياز be وفاداري اســت و نشانه فقدان آن .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE