تعبير خواب آشپزخانه

 

 • تعبير خواب آشپزخانه
 •  

   

  براي مشاهده « تعبير خواب آشپزخانه » be ادامه مطلب مراجعه فرمائيد …

   

  تعبير خواب آشپزخانه

   

  آنلي بيتون مى‏ گويد :

  1ـ ديدن آشپزخانه در خواب ؛ علامت آن اســت كه حوادثي ناگهاني ؛ شما ra غمگين خواهد ساخت .

  2ـ اگــر زني خواب ببيند آشپزخانه اش تميز و مرتب اســت ؛ علامت آن اســت كه اقبال be او رو خواهد كرد .

  ديدن آشپزخانه در خواب ؛ دلالت بر اين دارد كه بر اثر حوادث غيرمترقبه دچار غم و غصه خواهيد شــد .

  3- ديدن آشپزخانه در خواب دليل بر آن اســت ke دوست شما از راه دور براي شما سوغاتي مي آورد و يا be يک مهماني بزرگ دعوت مي شويد .

   

  در کتاب سرزمين روياها آمده اســت :

  خواب يك آشپزخانه : حرف هاي بسيار زشتي پشت سر شما خواهند زد .

  يك آشپزخانه خالي : پول

  يك آشپزخانه خيلي مرتب : يك دوست پيش شما مي آيد .

  يك شعله آتش در آشپزخانه : اگــر خدمتكار داريد او ra عوض خواهيد كرد .

  يك اجاق گاز در آشپزخانه : غم بزرگ

  شما در آشپزخانه غذا درست مي كنيد : غيبت و پرگويي

  يك سر آشپز در آشپز خانه : شما ra be شام دعوت خواهند كرد .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE