تعبير خواب آسياب

 

 • تعبير خواب آسياب
 •  

   

  براي مشاهده « تعبير خواب آسياب » be ادامه مطلب مراجعه فرمائيد …

   

  تعبير خواب آسياب

   

  حضرت دانيال (ع)‌ مي گويد :

  اگر ببيند كه در آسياب غله برد و آرد همي كرد ؛ دليل كند كه از خداوند آسياب بدو خير و منفعت رسد ... اگــر بيند كه آسياب بشكست و از كار بيفتاد ؛ دليل كند كه خداوند آسياب هلاك گردد ... اگــر ببيند كه سنگ آسياب بشكافت يا خللي در وي پديد آمد ؛ دليل كه در معيشت خداوند آسياب سستي و خللي پديد آيد ... اگــر بيند كه سنگ آسياب ra كسي بدزديد ؛ دليل كند كه خداوند آسياب منفعت و مضرت شــود .

   

  محمد بن سيرين مي گويد :

  ديدن آسياب be خواب جنگ و خصومت اســت ... اگــر كسي خود ra در آسياب ببيند ؛ دليل كند كه او ra ba كسي جنگ و خصومت افتد ؛ و اگــر داند كه آسياب مُلك او بود ؛ آسياب تر بود و اگــر در آسياب غله نداشت ؛ ليكن نگاه مي كرد كه آسياب چگونه مي گردد ؛ دليل كه be سفر شــود ... اگــر ببيند كه سنگ آسياب از مس يا برنج يا از آهن بود ؛ اين جمله دليل بر جنگ و كارزار اســت ... اگــر ببيند كه سنگ آسياب از آبگينه بود ؛ دليل كند كه خصومتش ba زنان اســت ... اگــر ببيند كه در آسياب سنگ و آهن be جاي غله آرد مي كرد ؛ دليل كند كه او ra ba كسي جنگ و خصومت سخت افتد ... اگــر ببيند كه آسياب ra be دست مي گردانيد ؛ دليل كند كه او ra انبازي سخت دل بود و be واسطه او كارش be نظام باشد .

   

  حضرت امام جعفر صادق (ع) مي فرمايند :

  آسياب درخواب ديدن بر پنج وجه است

  اول : پادشاه

  دوم : رئيس

  سوم : توانگري

  چهارم : مرد دلير

  پنجم : خوانسالار پادشاه .  ديدن be جايگاه آسياب جاي رئيس بزرگ اســت .

  اگر ببيند كه آسياب ra همي خراب مي كرد ؛ دليل كه اندر آن چيزي كه be آسياب منسوب اســت خراب گردد .

   

  منوچهر مطيعي تهراني مي گويد :

  ديدن آسياب در خواب جنگ و خصومت اســت ... اگــر کسي خويشتن ra در آسياب ببيند نشان آن اســت ke کسي او ra be جنگ و ستيز بر مي انگيزد يا ba او از در دشمني وارد مي شــود ... اگــر بيننده خواب ببيند ke چرخ آسياب از شيشه و زجاج و آبگينه و بلور اســت ؛ بين او و زني اختلاف مي افتد ... اگــر از لاي سنگ آسياب چيزي بردارد در آينده اي نزديک ريسک مي کــنــد ولي در نتيجه سودمند مي شــود ... شنيدن صداي چرخش سنگ آسياب در خواب خوب اســت و غالب معبران be شهرت و نام آوري تعبير کرده اند ... سفيد شدن در آسياب سر زبان مردم افتادن اســت ... گندم be آسياب بردن بهتر اســت از آرد بيرون آوردن .  در صورت اول تامين مي يابيد و در صورت دوم معاشي بدون پشتوانه محکم خواهيد داشت .

   

  ليلا برايت مي گويد :

  ديدن آسياب نشانه ‏ى اين اســت كه شما جهت كسب مجدد اعتماد be نفس خود سعى و كوشش زيادى مى‏ كنيد ... شنيدن صداى آسياب در خواب ؛ علامت آن اســت كه شما كار بسيار مفيدى ra انــجـام مى ‏دهيد ... اگــر ديديد كه غلات ra آسياب مى‏ كنيد ؛ بدانيد دارايى شما بسيار افزايش پيدا مى‏ كند ... ديدن آسياب بادى در خواب ؛ علامت آن اســت كه شما در زندگى روابط بسيار پيچيده و خطرناكى داريد .

   

  هانس كورت مي گويد :

  اگر ديديد كه آسياب بى‏ آب مانده اســت ؛ نشانگر آن اســت كه سهام شما be يك باره دچار نزول زيادى خواهد شــد ... ديدن آسياب بادى در خواب ؛ نشانه ‏ى آن اســت كه be يك باره گرفتارى و اندوه در زندگى شما ra در بر خواهد گرفت .

   

  آنلي بيتون مي گويد :

  1- اگــر خواب ببينيد آب زلالي be آسياب مي ريزيد ؛ علامت آن اســت كه دست be كارهايي خوشايند خواهيد زد ... امــا اگــر خواب ببينيد آبي كه be آسياب مي ريزد گل آلود اســت ؛ علامت آن اســت كه زيانهايي خواهيد ديد و در هنگامي كه انتظار لذت و خوشي داريد ؛ نگراني ها و مشكلات در برابرتان قد علم مي كنند .

  2- اگــر خواب ببينيد آسياب بي آب مانده اســت ؛ نشانه آن اســت كه ارزش سهام شما كاهش خواهد يافت .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE