تعبير خواب آسمان

 

 • تعبير خواب آسمان
 •  

   

  براي مشاهده « تعبير خواب آسمان » be ادامه مطلب مراجعه فرمائيد …

   

  تعبير خواب آسمان

   

  حضرت دانيال (ع) مي گويد :

  اگر كسي خويش ra در آسمان اول ديد ؛ دليل كند كه اجل وي نزديك اســت .

  اگر خود ra بر آسمان دوم بيند ؛ دليل كه علم و دانش حاصل كند .

  اگر بر آسمان سوم ديد ؛ دليل كند كه عز و اقبال اين جهاني يابد .

  اگر بر آسمان چهارم ديد ؛ دليل كند كه پادشاه ra دوست و اقرب گردد .

  اگر بر آسمان پنجم بيند ؛ دليل كند بر هيبت و ترس و بيم .

  اگر بر آسمان ششم ديد ؛ دليل كند كه بخت و دولت و نيكوئي يابد .

  اگر بيند كه بر آسمان نخستين بَرْ شُد ؛ وليكن در ra بسته ديد ؛ دليل كند كه كارهاي وي be سبب مردي بزرگ بسته شــود .

  اگر بيند در آسمان نتوانست نگاه كند و سر ra فرو افكنده بود ؛ دليل كند كه از ديدار مردي بزرگ جدا شــود .

  اگر ديد كه فرشتگان از آسمان فرود آمدند و بر وي بگذشتند ؛ دليل كه درهاي علم و حكمت بر وي گشاده شــود .

   

  محمد بن سيرين مي گويد :

  اگر كسي خود ra بر آسمان بيند ؛ دليل كه او ra سفري پيدا شــود و در آن سفر او ra مرتبت دنيا و عز حاصل شــود ... اگــر بيند كه در پهناي آسمان مي پرد ؛ سفري بود ba نعمت و بركت .  و اگــر بيند كه همچنان راست مي پريد ؛ تا be آسمان رسيد ؛ دليل كند كه مضرت و رنج بيند و اگــر ديد كه be آسمان رفت ؛ بدان نيت كه be زمين باز نيايد ؛ دليل كند كه بزرگي و پادشاهي يابد و كاري بزرگ طلب كند و بيابد ... اگــر بيند كه از آسمان بانگ و ندا مي شنود ؛ دليل كند بر خير و سلامت ... اگــر بيند كه مرغي از آسمان ba وي سخن مي گــفــت ؛ دليل بود كه شادمان گردد .

   

  ابراهيم كرماني مي گويد :

  اگر بيند كه او در آسمان بنيادي اســت ؛ چنانكه مردمان ra در زمين بنياد بود ؛ دليل كه اجلش نزديك اســت ... اگــر ديد كه بنياد وي چــون بنياد دنيا از خشت و گل و گچ و آجر بود ؛ دليل بود كه خداوند خواب در دنيا مغرور شــود ... اگــر ديد كه از آسمان انگبين مي باريد ؛ دليل كه مردمان ra خير و نعمت و غنيمت بود ... اگــر ديد كه از آسمان ريگ يا خاك مي باريد ؛ اگــر اندك باريد دليل كند كه نيك بود و اگــر بسيار ؛ دليل آن بد اســت ... اگــر ديد كه از آسمان كژدم يا مار و يا سنگ مي باريد ؛ دليل بود بر عذاب خداي عزوجل در آن ديار ... اگــر ديد كهم خود ra از اسمان فرو آويخت ؛ دليل كند كه كار او بلند گردد .

   

  جابر مغربي مي گويد :

  اگر ديد كه بر بالاي هفتم آسمان رفت ؛ be جائي كه و هم آنجا نگنجد و فرو نيايد ؛ دليل كند كه اجل او نزديك آمده بود و خاتمه كردارش پسنديده بود ... اگــر خداوند خواب مستور بود و مصلح ؛ و بيند كه در آنجا فرود آمد ؛ دليل كه در راه دين زاهد گردد ... اگــر خداوند خواب مصلح و مستور نباشد ؛ دليل بود كه توبه كند يا هلاك گردد ... اگــر بيند كه از آسمان بر زمين آمد ؛ دليل كند كه از رنج و بيماري be سرحد هلاك رسد و بعد از آن شفا يابد. اگــر بيند كه در ميان آسمان و زمين بنيادي بود چــون قبه ba كوشكي كه نه از سنگ و آجر بود ؛ دليل بود كه خداوند خواب در ا مل و عمل مغرور گشته بود ... اگــر بيند كه درهاي آسمان گشاده شدند ؛ دليل كند كه دعا در آن سال مستجاب شــود و باران بسيار بارد و آب ها فراوان بود ... اگــر بيند كه در آسمان دري از بهر وي يا از بهر مردم آن ديار گشاده كردند ؛ دليل كند كه بر خير و نعمت مردمان آن ديار ؛ خاصه كه ba گشادن در اثر خير ظاهر شــود ... اگــر بيند كه آسمان بيفتاد ؛ دليل اســت كه ايزد تعالي ba وي be خشم بود .

   

  حضرت امام جعفر صادق (ع) مي فرمايند :

  اگر بيند كه آسمان be گونه سبز بود ؛ دليل بود كه در آن ديار خير و صلاح و ايمني بود .

  اگر بيند كه be گونه سفيد بود ؛ دليل كه در آن موضع ؛ رنج و بيماري بود .

  اگر بيند كه آسمان سرخ بود ؛ دليل بود كه در آن ديار جنگ و خون ريختن اســت .

  اگر بيند كه آسمان سياه بود ؛ دليل كه در آن ديار بلا و فتنه عظيم بود .

  اگر بيند كه آسمان روشن تر از آن بود كه بود ؛ دليل كند كه او حق تعالي روشنايي تمام در دين حاصل گرداند .

  اگر بيند كه برابر او در آسمان گشاده شــد ؛ دليل اســت در خير و روزي بر او گشاده شــود و عالم و حكيم شــود و از وي روزي بسيار be مردم رسد .

  اگر بيند كه در آسمان علامت هاي سرخ بود ؛ دليل كند كه پارسان آن موضع ra علامت و نصرت بود .

  اگر بيند كه آسمان ra همي پرستيد ؛ دليل كند كه بي دين و گمراه گردد .

   

  اسماعيل بن اشعث مي گويد :

  اگر كسي بيند كه از آسمان سنگ چــون باران مي آيد ؛ دليل كند بلاي سختي و عذاب be اهل آن موضع رسد ... اگــر بيند كه از آسمان گندم و جو مي باريد ؛ دليل كند كه اندر آن ديار نعمتهاي الوان بي قياس بود و خلق ra ايمني و كسب و معيشت بود .

   

  لوک اويتنهاو مي گويد :

  روشن : شادماني و خوشبختي
  ابري : غم و غصه
  سرخ رنگ : شادماني زياد
  ستاره باران : ارثي بزرگ
  تيره : خطر

   

  منوچهر مطيعي تهراني مي گويد :

  ديدن آسمان صاف و روشن خوب اســت امــا رفتن be آسمان خوب نيست ... اين ke مي گويم رفتن be آسمان خوب نيست منظور رفتن تا بي نهايت بدون توقف اســت ke معبران اين حالت ra be مرگ تعبير کرده اند اگــر کسي در خواب ببيند ke be آسمان مي رود ولي درهاي آسمان be روي او بسته شده اســت نشانه آن اســت ke در امور شغلي ba مشکلات رو be رو مي گردد و دستي ناشناخته پيش پاي او سنگ مي افکند ... اگــر کسي ببيند ke از آسمان be زمين افتاد ولي آسيبي نديد بيمار و رنجور مي شــود ليکن سلامت خود ra باز مي يابد ... رنگ آسمان اگــر سبز باشد خير و برکت اســت و چنان چــه سرخ باشد خون و جنگ اســت و فسا و فتنه ؛ آسمان سفيد بيماري اســت .  چنان چــه در خواب ديديد ke مرغي از آسمان فرود آمد و بر بام خانه شما نشست be نعمت و رفاه مي رسيد و چنان چــه مرغ پريد و رفت خبري be شما مي رسد ke دل خوش کننده اســت .

   

  يوسف نبي عليه السلام مي گويد :

  ديدن از آسمان be زير آمدن معزولي بود .

  ديدن آسمان قوت و ظفر باشد .

   

  ليلا برايت مى ‏گويد :

  ديدن آسمان ؛ تسكين خاطرى اســت در برابر غم‏ هاى زندگى ... اگــر در خواب آسمان آبى ra ديديد ؛ يعنى اوقات بسيار خوبى پيش روى شماست ... ديدن آسمان قرمز در خواب ؛ دلالت بر اختلافات گوناگون در خانواده و جامعه مى ‏باشد ... اگــر آسمان ابرى باشد ؛ شما آدم بسيار بى ‏ثبات و ضعيفى مى ‏باشيد .

   

  آنلي بيتون مى‏ گويد :

  1ـ ديدن آسماني صاف در خواب ؛ نشانه كسب افتخارات برجسته اســت و همچنين همنشين شدن ba جمعي از روشنفكران .

  2ـ اگــر خواب ببينيد ba شگفتي be چهره ها و حيواناتي عجيب در آسمان نگاه مي كنيد ؛ نشانه آن اســت كه بزرگترين مشكلات و دردهاي شما ناشي از حسادت خواهد بود ؛ حسادتي كه وفاداري شما ra در عشق نيز be نابودي خواهد كشاند .

  3ـ ديدن آسماني سرخ در خواب ؛ نشانه نارضايتي عموم مردم اســت كه احتمالاً be شورشي مبدل خواهد شــد .

  4ـ اگــر خواب ببينيد be آسمان صعود مي كنيد ؛ نشانه آن اســت كه ba كوشش مداوم be هدفي دست مي يابيد كه چندان شما ra خرسند و راضي نمي كند .

  5ـ اگــر فردي جوان در خواب ببيند از نوري نردبان مانند be سمت آسمان بالا مي رود ؛ نشانه آن اســت كه از مقامي والا ارتقاع مي يابد .

  6ـ اگــر در خواب خود ra ميان آسمان ببينيد ؛ علامت آن اســت كه زيان هايي متعدد خواهيد كرد ... امــا ba درك صحيح واقعيتها ؛ زيانها ra جبران مي كنيد .

  7ـ ديدن آسمان پرستاره در خواب ؛ علامت آن اســت كه پيش از رسيدن be آرزوي خود تلاش فراواني خواهيد كرد و درد و رنج ra براي رسيدن be هدف خود تحمل خواهيد كرد .

  8ـ ديدن آسماني نوراني كه فرشتگان در آن پرواز مي كنند ؛ علامت كسب معنويات اســت ... براي آسايش و گذراندن زندگي be دامن طبيعت پناه خواهيد برد ؛ و اغلب be ثروت بي اعتنا خواهيد بود .

  9ـ ديدن نزديكان خود در آسمان ؛ علامت آن اســت كه نزديكان be خاطر شما دست be عملي نادرست مي زنند و افراد بي گناه ra be خاطر عمل خود ناراحت مي كنند ... بعد از ديدن اين خواب معمولاً مصيبت هاي بزرگي روي خواهد داد .

   

  در کتاب سرزمين روياها آمده اســت :

  خواب آسمان كه سرتاسر زمين ra پوشانيده اســت : خوشبختي بزرگ

  آسمان بي ابر : پول و شادي فراوان در آينده بسيار نزديك

  آسمان تاريك و پر ابر : ناكامي

  آسمان در يك شب مهتابي : پول فراوان

  آسمان بدون آفتاب : از يك بيماري بهبود خواهيد يافت .

  آسمان بدون ستاره : خبرهاي بد و ناخوشايند

  به همراه كسي كه دوستش داريد be آسمان نگاه ميكنيد : شانس و شادي

  شما be آسمان مي رويد : خوشبختي و سعادت

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE