تعبير خواب آستانه

 

 • تعبير خواب آستانه
 •  

   

  براي مشاهده « تعبير خواب آستانه » be ادامه مطلب مراجعه فرمائيد …

   

  تعبير خواب آستانه

   

  ابراهيم كرماني مي گويد :

  آستانه بالايين در خواب ؛ كدخداي خانه بود ؛ و آستانه زيرين ؛ كدبانوي خانه .  و اگــر ديد كه آستانه بالايين دراو بيفتاد و خراب شــد ؛ دليل كند كه كدخداي خانه بميرد ؛ و اگــر كدخداي خانه بيند كه آستانه زيرين خانه بيفتاد يا بسوخت ؛ دليل كند كه كدبانوي خانه بميرد .

   

  محمد بن سيرين مي گويد :

  اگر ببيند كه آستانه زيرين يا آستانه بالايين نو و بدل گردد ؛ دليل كند كه زن ra طلاق دهد و زن ديگر بخواهد ؛ و اگــر بيند كه آستانه بالايين ra بكند ؛ دليل كه خود هلاك كند و اگــر ديد كه هــر دو آستانه خويش ra بكند وخراب كرد ؛ دليل كند كه كدبانو و كدخدا هــر دو هلاك گردند ... اگــر بيند كه آستانه خانه وي بلند گرديد ؛ دليل كند كه بر قدر آن مال و نعمت و شرف و منزلت يابد ؛ و اگــر بيند كه آستانه خانه او بيفتاد ؛ دليل كه از شرف و منزلت بيفتد ونزد مردمان خوار گردد ... اگــر ببيند كه از آستانه خانه آب صافي چــون باران همي باريد ؛ دليل كه be قدر آن مال و نعمت يابد ... اگــر ببيند كه از آستانه خانه او مار و كژدم همي افتاد ؛ دليل كه از پادشاه يا از بزرگي او ra غم و اندوه رسد .

   

  ابراهيم كرماني مي گويد :

  اگر ببيند كه آستانه خانه بر وي بيفتاد و در زير آن گرفتار گرديد ؛ دليل كند كه او ra بيم و هلاك بود ... اگــر بيند كه آستانه خانه او be رنگ ها ملون و منقش بود ؛ دليل كند كه be زينت و آرايش دنيا مشغول گردد .

   

  لوک اويتنهاو مي گويد :

  آستانه : شما خانه اي بنا خواهيد کــرد .

   

  منوچهر مطيعي تهراني مي گويد :

  اگر بيننده خواب ببيند ke در آستانه خانه اش زباله و آشغال ريخته شده و آن جا کثيف اســت چيزي يا حادثه اي يا شخصي موجب تشويش خاطر بيننده خواب مي شــود ... اگــر بيننده خواب ببيند ke از سردر خانه اش آب باران فرو مي ريزد be اندازه و مقدار آن آب ke مي چکد نعمت و رفاه نصيب اومي شــود و چـنـانـچه آن آب کدر و گل آلود و کثيف باشد دچار غم مي گردد و اگــر متعفن باشد يک بيماري در انتظار اوست. اگــر بيننده خواب ببيند سر در خانه اش ناگهان be سر او فرو ريخت be هيچ وجه خوب نيست و احتمال هلاک در بين اســت و بيننده خواب بايد خويشتن ra از خطرهايي ke در کمين او نشسته اند حفظ کــنــد .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE