تعبير خواب آسانسور

 

 • تعبير خواب آسانسور
 •  

  براي مشاهده « تعبير خواب آسانسور » be ادامه مطلب مراجعه فرمائيد …

   

  تعبير خواب آسانسور

   

  آنلي بيتون مى‏ گويد :

  1ـ اگــر خواب ببينيد ba آسانسور بالا مي رويد ؛ نشانه آن اســت كه در كسب ثروت و be دست آوردن مقام اجتماعي پيروز مي شويد ... امــا اگــر خواب ببينيد ba آسانسور پايين مي رويد ؛ نشانه آن اســت كه بدبختي باعث دلسردي و نوميدي شما مي گردد .

  2ـ اگــر خواب ببينيد براي سوار شدن be آسانسور be موقع نمي رسيد ؛ نشانه آن اســت كه از شكست و نوميدي ba محافظه كاري مي گريزيد .

  3ـ اگــر خواب ببينيد آسانسور در طبقه اي ايستاده اســت و حركت نمي كند ؛ نشانه آن اســت كه حادثه خطرناكي شما ra تهديد مي كند .

   

  در کتاب سرزمين روياها آمده اســت :

  با آسانسور پائين مي آئيد : بدشانسي شما ra محاصره خواهد كرد .

  با آسانسور بالا مي رويد : موقعيت شما بهتر مي شــود و پولتان بيشتر

  با ديگران در آسانسور هستيد : مراقب رقيب باشيد .

  با فاميل در آسانسور هستيد : سود مالي

  آسانسور خراب : دردسر و گرفتاري

  شما در آسانسور بين دو طبقه گرفتار شده ايد : شوك

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE