تعبير خواب آروغ

 

 • تعبير خواب آروغ
 •  

   

  براي مشاهده « تعبير خواب آروغ » be ادامه مطلب مراجعه فرمائيد …

   

  تعبير خواب آروغ

   

  ابراهيم كرماني مي گويد :

  اگر ببيند كه درخواب آروغ برمي آورد ؛ دليل بود كه سخني بگويد كه او ra از آن حرمتي اســت .

  اگر ببيند كه ba آروغ طعامي بود و از گلويش بيرون آمد ؛ دليل كند كه اجلش نزديك اســت .

   

  محمد بن سيرين مي گويد :

  اگر ديد كه آروغ ترش و ناخوش برآورد ؛ دليل كند كه سخني گويد كه از آن مضرت و خطر بيند .

  اگر ديد كه آروغ همچون دود برآورد ؛ دليل كند كه بي هنگام سخني گويد ؛ كه از آن او ra عيب گويند و ملامت كنند و سرانجام از آن پشيمانى خورد .

   

  منوچهر مطيعي تهراني مي گويد :

  آروغ يا باد گلو ... اگــر کسي ببيند ke در خواب آروغ عفن و بد طعم و مزه مي زند ؛ نشان آنست ke در آينده نزديک سخني بي جا و نابهنگام و بدون رعايت سود و زيان خويش يا ديگران بر زبان مي آورد ke موجب سرافکندگي و شرمزدگي مي شــود ... اگــر کسي ببيند ke آروغ زد و be جاي گاز و باد از گلويش غذا بيرون آمد و در دهانش جاي گرفت be هيچ وجه سعد نيست و بهتر اســت بيننده چنين خوابي براي چند هفته از مسافرت و خارج شدن از شهر و ديار خويش خودداري کــنــد چرا ke اين حالت در خواب نشان فرا رسيدن اجل اســت ... البته بايد توجه داشت ke اين حالت ba استفراغ فرق دارد ... استفراغ در خواب همانطور ke از نامش مستفاد مي شــود طلب فراغت کردن اســت و ba باد گلو متفاوت اســت ... اگــر بيننده ببيند ke آروغ زد و دودي از گلويش بيرون آمد گوياي آن اســت ke در آينده نزديک سخنانش موجب ملال و ملالت مي شــود و در نهايت be زيان او تمام مي شــود و شايستگي سرزنش و شماتت مي يابد .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE