تعبير خواب آرد

 

 • تعبير خواب آرد
 •  

   

  براي مشاهده « تعبير خواب آرد » be ادامه مطلب مراجعه فرمائيد …

   

  تعبير خواب آرد

  حضرت دانيال (ع) مي گويد :

  اگر ببيند كه آرد چــون برف از هوا مي آيد ؛ دليل اســت كه be قدر آن مال و نعمت حلال او ra حاصل گردد ؛ از آنجا كه اميد ندارد .

   

  محمد بن سيرين مي گويد :

  آرد جو ؛ be تاويل درستي دين بود .

  آرد گندم ؛ مالي بود از تجار و بسيار فايده بود .

  آرد كاورس مال اندك بود كه حاصل شــود .

   

  جابر مغربي مي گويد :

  آرد فروش be خواب ديدن ؛ مردي باشد كه دين خويش ra be دنيا آورده بود .

   

  ليلا برايت مى‏ گويد :

  ديدن آرد دليل اســت بر مال و نعمت حلال كه بى‏ رنج بدو رسد .

   

  آنلي بيتون مى‏ گويد :

  1ـ ديدن آرد در خواب ؛ نشانه زندگي كردن ba صرفه جويي و تنگدستي ؛ ولي همراه ba شادماني اســت .

  2ـ اگــر دختري خواب ببيند be آرد آغشته شده اســت ؛ نشانه آن اســت كه be زودي ba مردي ازدواج خواهد كرد ؛ و زندگي زناشويي او ba سختي هاي زياد سپري خواهد شــد ... امــا تحمل سختيها براي او دلپذير و لذتبخش خواهد بود .

  3ـ اگــر خواب ببينيد ؛ آرد خريد و فروش مي كنيد ؛ نشانه آن اســت كه دست be معاملاتي مخاطره آميز خواهيد زد .

   

  در کتاب سرزمين روياها آمده اســت :

  آرد ميخريد : منفعت بزرگ مالي

  شما آرد داريد : فراواني

  با آرد آشپزي ميكنيد : يك دوست ra از دست مي دهيد .

  آرد ra ميسوزانيد : خطر در پيش اســت .

  با آرد شيريني مي پزيد : يك زندگي خوشبخت در آينده

  در قسمت آرد سازي كار مي كنيد : بي گدار be آب نزنيد .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE