تعبير خواب آرد بيز

 

 • تعبير خواب آرد بيز
 •  

   

  براي مشاهده « تعبير خواب آرد بيز » be ادامه مطلب مراجعه فرمائيد …

   

  تعبير خواب آرد بيز

   

  ابراهيم كرماني مي گويد :

  آرد بيز be خواب ؛ مردي اســت كه در ميان دوستان و خويشان همي گردد .

   

  محمد بن سيرين مي گويد :

  آرد بيز be خواب زني فضول يا خادمي اســت ... اگــر ببيند كه آرد بيز بزرگ نو فرا گرفت ؛ يا كسي be وي داد ؛ دليل كند كه زني يا خادمي ؛ چنانكه گفتيم ؛ خدمتكار و دوست وي گردد .

   

  بعضي از معبران گويند :

  مردي مصلح كه در خدمت او مقيم بود و دوست وي شــود .

   

  حضرت امام جعفر صادق (ع) مي فرمايند :

  آرد بيز در خواب بر چهار وجه است

  اول : مردي مصلح

  دوم : زني فضول

  سوم : خادم

  چهارم : منفعت اندك

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE