تعبير خواب آدم و حوا

 

 • تعبير خواب آدم و حوا
 •  

  براي مشاهده « تعبير خواب آدم و حوا » be ادامه مطلب مراجعه فرمائيد …

   

  تعبير خواب آدم و حوا

   

  ليلا برايت مى‏ گويد :

  ديدن آدم و حوا در خواب ؛ بدين معنى اســت كه اتفاقات و پيامدهاى نا اميد كننده‏ اى در زندگى شما رخ مى ‏دهد .

  اگر ببينيد حوا ba مار صحبت مى‏ كند ؛ نشانه ‏ى آن اســت كه زنان فريبكار ba مكر خود be شما آسيب مى ‏رسانند .

   

  آنلي بيتون مى‏ گويد :

  ديدن آدم و حوا در خواب ؛ نشانه آن اســت كه واقعه اي برايتان رخ خواهد داد و شما ra براي رسيدن بر موفقيت نا اميد خواهد ساخت .

  ديدن آب و حوا در بهشت ؛ در حالي كه آدم پوششي از همان برگ درخت انجير دارد و حوا عريان اســت و ماري رنگارنگ كه گرد كمر و شكم او پيچيده تنها پوشش اوست ؛ نشانه آن اســت كه خيانت و بي وفايي ؛ هــر دو دست be دست هم مي دهند تا سرنوشت شما ra دگرگون سازند .

  اگر خواب ببينيد حوا ba مار گفتگو مي كند ؛ نشانه آن اســت كه زناني فريبكار ba مكر خود be ثروت و شهرت شما زيان مي رسانند .

   

  در کتاب سرزمين روياها آمده اســت :

  خواب آدم و حوا : خوشبختي

  شما ba آدم حرف مي زنيد : خواسته هاي شما برآورده ميشود .

  با حوا حرف ميزنيد : نا كامي در عشق و احساسات

  يك زن خواب آدم ra ببيند : او بچه دار خواهد شــد .

  يك مرد خواب حوا ra ببيند : او يك مهماني فاميلي برگذار ميكند .

  يك دختر جوان خواب آدم ra ببيند : او در عشق خوشبخت خواهد شــد .

  يك پسر جوان خواب حوا ra ببيند : شغل جديدي پيدا مي كند .

  خواب ببينيد كه حوا هستيد : پول و خوشبختي

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE