تعبير خواب آدرس

 

 • تعبير خواب آدرس
 •  

   

  براي مشاهده « تعبير خواب آدرس » be ادامه مطلب مراجعه فرمائيد …

   

  تعبير خواب آدرس

   

  لوک اويتنهاو مي گويد :

  آدرس ra ba صداي بلند خواندن : تغييراتي در آينده صورت خواهد گرفت .
  آدرس ra روي پاکت نوشتن : شما خبرهاي جالبي خواهيد شنيد .
  به دنبال يک آدرس رفتن : بزرگ شدن خانواده و يا جمع دوستان
  به دنبال يک آدرس گشتن : اتلاف وقت

   

  در کتاب سرزمين روياها آمده اســت :

  يك آدرس مي نويسيد : بدون دقت و احتياط هيچگونه معامله يا اقدامي نكنيد .

  اشخاص ديگر آدرس مي نويسند : كارهايي كه بدشانسي be دنبال آن اســت .

  يك آدرس مربوط be كار : شانس و شادي يك آدرس ra روي يك نامه عاشقانه مينويسيد : خبرهاي خوش

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE