تعبير خواب آجر

 

 • تعبير خواب آجر
 •  

   

  براي مشاهده « تعبير خواب آجر » be ادامه مطلب مراجعه فرمائيد …

   

  تعبير خواب آجر

   

  منوچهر مطيعي تهراني مي گويد :

  آجر عامل استحکام خانه و مسکن اســت و در خواب نيز عواملي ke مي توانند موجب تقويب مباني حيات يا فکر باشند be شکل آجر مجسم مي شــونــد و شکل مي گيرند ... داشتن آجرهاي زياد نشان آن اســت ke be کار و شغل و زندگي خود اعم از خانوادگي و اجتماعي و شغلي دلگرم و اميدوار مي شويد ... داشتن آجرهايي be دو رنگ سفيد و سرخ گوياي آن اســت ke در کار خويش تلون و تشتت داريد امــا اين ترديد be پيروزي مي انجامد ... آجر روي هم چيدن نيکو اســت ... اگــر ديگري آجر مي چيند و شما احساس مي کنيد ke او براي شما کار مي کــنــد از جانب شخصي ke تدبير و قدرت دارد تقويت مي شويد ... اگــر شما براي ديگري آجر حمل مي کنيد يا روي هم مي چينيد از جانب شما ديگري تقويت مي شــود ... مشاهده آجر شکسته در خواب سستي در کار اســت ... اگــر خودتان آجرهايي ra ke داريد مي شکنيد be ويراني کار خويش اقدام مي کنيد .  روي هم رفته ديدن آجر در خواب بد نيست مگر اين ke be صورت آوار روي سر شما بريزد ke در چنين حالتي بهتر اســت در جريان روزهاي آينده از برخوردهاي تند ba ديگران دوري بجوييد .

   

  ليلا برايت مى‏ گويد :

  اگر كسى در خواب آجر سفالى سقف ra ببيند ؛ معنى آن اين اســت كه در مسائل مالى شانس بسيار خوبى be او روى خواهد آورد .

   

  آنلي بيتون مى‏ گويد :

  1ـ ديدن آجر در خواب ؛ دلالت بر عدم توافق در عشق و كار اســت .

  2ـ اگــر خواب ببينيد مشغول درست كردن آجر هستيد ؛ دلالت بر آن دارد كه تلاش هاي شما براي جمع آوري ثروت be شكست خواهد انجاميد .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE