تعبير خواب آجان / پاسبان

 

 • تعبير خواب آجان / پاسبان
 •  

   

  براي مشاهده « تعبير خواب آجان / پاسبان » be ادامه مطلب مراجعه فرمائيد …

   

  تعبير خواب آجان / پاسبان

   

  ديدن پاسبان در خواب نيکو اســت و خداوند be قدر و منزلت بيننده خواب مي افزايد .  پاسباني کردن و پاس دادن نيز نيکو اســت و گوياي خير و منفعت اســت ... اگــر در خواب ديديد ke خودتان پاسبان شده ايد و لباس پاسباني پوشيده ايد خواب شما مي گويد ke ناخود آگاه از چيزي و کسي بيمناک هستيد و مي ترسيد ليکن خواب بدي نيست و نبايد نگران باشيد ... چـنـانـچه در خواب ببينيد ke پاسباني be شما نزديک مي شــود ؛ امنيت و فراغت خيال مي يابيد و رفع نگراني و تشويش شما مي شــود ... اگــر ديديد ke ba پاسباني همراه هستيد و راه مي رويد و در يک مسير سفر مي کنيد be سفر مي رويد و چـنـانـچه پاسبان چيزي be شما داد زيان مي کنيد و پولي نه چندان زياد ra از دست مي دهيد ... اگــر شما be پاسبان چيزي بدهيد در آينده نزديک سودي نصيب شما مي شــود و بهره اي مي بريد ... اگــر در خواب ba پاسبان صحبت مي کرديد در روزهاي آينده مورد سئوال قرار مي گيريد و لازم مي شــود ke be پرسشي جواب بدهيد ... نه سئوال شما ra خوشنود مي کــنــد و نه جواب ra be رضايت مي دهيد و بالاخره اگــر کسي ra ba لباس پاسباني ديديد و او آشناي شما بود در روزهاي آتي يکي از خويشاوندانتان be شما خيانت مي کــنــد و دروغ مي گويد .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE