تعبير خواب آتش

تعبير خواب آتش

مجموعه: تعبیر خواب
به این مطلب امتیاز دهید

 

 • تعبير خواب آتش
 •  

   

  براي مشاهده « تعبير خواب آتش » به ادامه مطلب مراجعه فرمائيد …

   

  تعبير خواب آتش

   

  حضرت دانيال (ع) مي گويد :

  اگر كسي آتش بي دود در خواب بيند دليل كه به پادشاهي نزديك شود و كار بسته او گشاده شود .

  اگر بيند كه كسي وي را در آتش افكند و وي را سوخت دليل كند كه پادشاه بر وي ستم كند ، ليكن زود خلاصي يابد و بشارت و نيكوئي يابد .

  اگر بيند كه آتش وي را نسوخت ، دليل كند كه روي به كراهت ، سفري كند .

  اگر آتش را با تف و سوز بيند ، دليل كند كه از علت تب ، بيمار گردد .

  اگر بيند كه آتش اندام وي را بسوخت ، دليل كند كه به قدر آن سوختگي وي را رنج و مضرت رسد .

  اگر بيند كه آتش در خانه وي افتاد و همه اندام وي را بسوخت و زبانه همي زد و از او سهم و ترس در دل او نيامده ، دليل كند كه محنت و مصيبت بدو رسد و سبب بيماري و ضعف بود ، چون سرما و طاعون و آبله و سرخچه و آن چه بدين ماند .

  اگر بيند كه از آن آتش فرا گرفت ، دليل كند كه به قدر آن ، از مال حرام به وي رسد .

  اگر بيند كه آتش را دود بود ، دليل كند كه به قدر آن مال حرام ، وي را به رنج و تيمار حاصل گردد يا جنگ و خصومت .

  اگر بيند كه از آتش ، گرمي و تيس به او رسيد دليل كه كسي وي را در روز غيبت كند .

   

  ابراهيم كرماني مي گويد :

  اگر بيند كه شعله آتش به مردمان همي انداخت ، دليل كند كه در ميان مردم ، عداوت و دشمني افكند .

  اگر بازرگاني بيند كه آتش در دكان و كالاي او افتاد ، دليل كند كه كالائي كه دارد بر باد دهد ، يا آن چه به دُر مي ارزد ، به سه درم فروشد و بر كسي شفقت نبرد .

  اگر بيند كه آتش در خانه كسي افتاده ، دليل كه آن كس در جنگ و فتنه و جور سلطان افتد .

  اگر بيند كه آتش جامه او را به سوخت ، دليل كه با خويشان جنگ و خصومت كند ، يا از سبب مال اندوهگين گردد .

  اگر كسي آتشي عظيم در زمين بيند ، دليل كند كه در آن موضع فتنه و جنگ افتد .

  اگر چيزي سوخته بيند دليل كند كه از جهت زنان وي ، را با كسي خصومت كند .

  اگر بيند در شهري يا محلي يا در سرائي آتش افتاد ، چنانكه هر چه بود همه را بسوخت و آن آتش زبانه مي زد و او را سهمگين همي داد ، دليل كند كه در آن موضع ، جنگ و كارزار بود ، يا بيماري صعب افتد .

  اگر بيند كه آتش برخي چيزها را بسوخت و برخي رها كرد و او را سهمگين بداشت ، دليل بود بر جنگ و كارزار در آن موضع .

  اگر زبانه و فروغ نداشت ، دليل بر بيماري صعب كند .

  اگر آتش را با دود بيند دليل كند بر ترس و بيم اندر كارها .

  اگر بيند كه آتش از آسمان بيفتاد ، شهري يا محله يا سرائي بسوخت ، دليل كند كه آن بلا و فتنه كه گفته شد ، بر اهل آن موضع شهر بود .

  اگر بيند كه آواز سهمگين داشت و زبانه همي زد و درجائي افتاد ، ليكن گزند نمي كرد ، دليل بود كه در ميان اهل آن موضوع ، گفتگوي و خصومت افتد به زبان .

  اگر بيند كه از زيرزمين آتش سهمگين برآمد سوي آسمان شد ، دليل بود كه اهل آن موضع يا دوستان حق تعالي حرب كند به دروغ و بهتان گفتن بر وي ، به قدر و قوه آن آتش كه ديده بود .

  اگر بيند آتشي از جائي به جائي افتاد و آن آتش هيچ گزند نمي كرد ، دليل بود كه در آن منفعت يابد و اگر درويش بود توانگر گردد .

   

  اسماعيل بن اشعث مي گويد :

  اگر كسي بيند كه از آسمان ، مانند باران آتش مي باريد ، دليل بر بلا و فتنه و خونريزي بود ، از جهت پادشاهان در آن موضع .

  اگر بيند كه آتشي از آسمان بيامد و چيزهاي خوردني كه از آن او بود بسوخت ، دليل كند كه طاعتهاي وي ، نزد حق تعالي پذيرفته شود .

  اگر بيند كه از آسمان آتش همي آمد و كسي را نسوخت ، بيم عذاب حق تعالي باشد و باشد كه از پادشاه وي را بيم بود .

  اگر بيند كه بر سر آتشي بزرگ گرم مي شد ، دليل كند كه به پادشاهي بزرگ نزديك گردد .

  اگر بيند كه بر آتشي چيزي همي ريخت ، دليل كند كه شغل دنياي وي تمام گردد .

  اگر بيند كه آتشي از آسمان فرود آمد و نبات زمين را بسوخت ، دليل كند كه در آن ديار مرگ مفاجات بسيار بود .

  اگر بيند كه آتشي بزرگ ، قبّه يا مناره بسوخت ، دليل كند كه پادشاه آن موضع هلاك گردد .

  بعضي از معبران گويند : اگر كسي بيند كه آتشي از زمين برآيد و فروغ مي داد ، دليل كند كه در آن موضع ، گيج بود .

   

  حضرت امام جعفر صادق (ع) مي فرمايند :

  اگر بيند پاره هاي آتش مي خورد ، دليل كند كه مال يتيمان خورد .

  اگر بيند كه از دهان وي آتش بيرون مي آيد ، دليل كند كه سخن دروغ و بهتان گويد .

  اگر بيند كه از هر جايي آتش هاي سوزنده مي گرفت ، دليل كند كه از هر جائي ميانجي كند ، ميان رعيت و مردمان پادشاه .

  اگر بيند كه در پهلوي او آتشي افروخته بود او را زيان نداشت ، دليل كند كه بدو خير و نيكي رسد .

  اگر بيند هيزم آتش عظيم مي سوخت ، دليل كند بر جنگ و فتنه در آن ديار .

  اگر بيند كه آتش در مردم مي زد ، دليل نصرت بود او را بر دشمنان .

  اگر ببيند آتشى او را سوزاند كه نور نداشت ، به بيمارى سردرد دچار خواهد شد .

  اگر بيند كه آتش وي را بسوخت و آن آتش را نور نيست ، دليل است كه كسي را از خويشان و فرزندان وي فرزندي آيد ، كه مردمان بر وي ثنا گويند و مال و بزرگي يابد به قدر آن آتش .

  اگر در رزمگاه ، آتش بيند ، دليل كند بر بيماري هاي صعب ، چون آبله و طاعون و سرسام وسکته و مرگ مفاجات .

  اگر در رزمگاه ، آن آتش را با دود بيند ، دليل كند كه از پادشاه ، او را ترس و بيم بود .

  اگر آتش را در بازار بيند ، دليل كند بر بي ديني اهل بازار و آن كه اهل بازار در تجارت ، انصاف ندهند و در خريد ، دروغ گويند .

  اگر در درياي آتشي افتاده بيند ، دليل كند كه در مردم آنجا ، مصادره بود از پادشاه ، و از او بر رعيت ظلم رسد .

  اگر در راه مجهول آتش بيند ، دليل بر بي ديني بود .

  اگر آتش در جامه كسي افتاده بيند ، دليل كند كه آن كس را مصيبت و ترس و بيم بود .

  اگر خويشتن را بر آتش ايستاده بيند، دليل كه او را رنج رسد .

   

  لوک اويتنهاو مي گويد :

  آتش : اعلان خطر در مقابل يک دزد
  شعله هاي آتش : مبلغ زيادي پول به دستتان خواهد رسيد .

   

  منوچهر مطيعي تهراني مي گويد :

  اگر بيننده خواب ببيند که آتش را براي روشنائي افروخته يا ديگران افروخته اند و يا به سبب افروختن آتشي که افروزنده آن ناشناس مي باشد اتاق يا محيط روشن شده نشانه آن است که جستجو و کنجکاوي مي کنيم که به سبب اين تفحص و پيگيري معنا سود مي بريم و بينائي و هشياري حاصل مي کنيم . اگر بيننده خواب ببيند که با آتش افروخته شده لباسش سوخت زياني به او مي رسد و اگر دستش سوخت به يکي از اعضا بدنش آسيب مي رسد . اگر در خواب ديده ايد که کنار آتش نشسته ايد ولي از شدت حرارت آتش چنان گرم شده ايد که احتمالا مي سوزيد و خود را در کنار کشيديد نشان آن است که پشت سر شما بد مي گويند و در زبان مردم مي افتيد و اينجا و آن جا از شما عيب جويي مي کنند . معبران کهن متذکر شده اند که برداشتن آتش خوردن مال حرام و تصرف و غصب مال يتيم است . آتش سوزندگي دارد ولي اگر در خواب ببينيم که آتش برمي داريم و ما را نمي سوزاند توفيقي بزرگ حاصل مي کنيم و به اوج موفقيت مي رسيم . اگر بيننده خواب ببيند که او را در آتش افکندند و از هول و هراس بيدار شد نشان آن است که از منبع قدرتي به او ستم مي شود و اگر آتش او را نسوزاند نشان آن است که با بي رغبتي به سفري مي رود که از آن سفر هيچ سودي عايد او نمي شود .

   

  يوسف نبي عليه السلام مي گويد :

  ديدن آتش فتنه است .

  ديدن سوختن آتش مصيبه است .

  ديدن در ميان آتش بينه باشد .

  ديدن خانه سوختن يا در آتش افتادن  دليل بر افتادن دراندک زحمتي از سلطان باشد .

   

  آنلي بيتون مى‏ گويد :

  ديدن آتش در خواب اگر در آن نسوزيد ، نشانه خوشبختي و سعادت است . اين خواب براي دريا نوردان و مسافران كشتي و همينطور براي افرادي كه در خشكي بسر ميبرند ، علامت موفقيت و خوشبختي هميشگي است .

  اگر در خواب ديديد خانه ‏ى شما در آتش مى‏ سوزد ، تعبير آن اين است كه همسرى مهربان و فرزندانى بسيار خوب نصيب شما خواهد شد . مشاهده‏ ى آتش روشن در خواب ، علامت آن است كه اتفاقات خوشايندى براى شما پيش خواهد آمد .

   

  در کتاب سرزمين روياها آمده است :

  شما آتش داخل بخاري يا اجاق را بهم ميزنيد :  نمي دانيد چطور خشمتان را كنترل كنيد .

  يك آتش با شعله هاي خوب : شادي بزرگ در پيش داريد .

  دود بسيار بدون آتش : يك مصيبت در پيش است .

  شما اصلا توجهي به آتش سوزي نداريد : شما را خيلي  دوست دارند .

  مأموران آتش نشاني آتش را خاموش ميكنند : خبرهاي خوش

  يك آتش بدون دود : پول به فراوان به دستتان مي آيد .

  يك نفر به درون آتش مي افتد : بد شانسي

  بستگان شما در آتش مي سوزند : بزودي تب شديدي مي كنيد .

  شما شاهد خاموش شدن يك آتش هستيد : ناكامي

  شما در آتش هستيد : موفقيت و خوشحالي

  يك آتش خاكستر شده : شانس نخواهيد داشت .

  يك آتش بزرگ : تغييرات بسيار جدي در كارها

  يك شعله كوچك : خبرهاي خوش

  شما در آتش مي سوزيد : ضرر و شكست دركار

  آب بر روي آتش مي ريزيد : كنترل خودتان را از دست خواهيد داد .

  آتش از آسمان مي بارد : غم واندوه

  شما يك آتش روشن مي كنيد : مجذوب يك نفر خواهيد شد .

  چيزي را از ميان آتش با دستتان بيرون مي كشيد : از موانع و مشكلات عبور مي كنيد .

  شما يك آتش را به كلي خاموش مي كنيد : به شما پاداش خوبي مي دهند .

  آتش مصنوعي : به زودي بچه دار خواهيد شد .

  حريق روي زمين : يك تغيير خوشايند

  حريق روي دريا : ماجراهايي كه به موفقيت مي رسند .

  حريق در خانه ديگران : احترام و امتياز شما بالاتر مي رود .

  حريق در خانه شما با شعله هاي روشن و واضح : يك شغل خوب

  يك حريق در خانه شما با شعله هاي تيره : ورشكستگي مالي

  حريق در خانه شما با شعله هاي كوچك : پول هنگفت

   

  برچسب‌ها, , , , , , , , , , , , ,

   

 • ایران کلوب
 •  

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  مطالب مرتبط

  دیدگاه ها

  نظر شما برای “تعبير خواب آتش”

  دیدگاه ها بسته شده اند.