تعبير خواب آتش

تعبير خواب آتش

مجموعه: تعبیر خواب
به این مطلب امتیاز دهید

 

 • تعبير خواب آتش
 •  

   

  براي مشاهده « تعبير خواب آتش » به ادامه مطلب مراجعه فرمائيد …

   

  تعبير خواب آتش

   

  حضرت دانيال (ع) مي گويد :

  اگر كسي آتش بي دود در خواب بيند دليل كه به پادشاهي نزديك شود و كار بسته او گشاده شود .

  اگر بيند كه كسي وي را در آتش افكند و وي را سوخت دليل كند كه پادشاه بر وي ستم كند ، ليكن زود خلاصي يابد و بشارت و نيكوئي يابد .

  اگر بيند كه آتش وي را نسوخت ، دليل كند كه روي به كراهت ، سفري كند .

  اگر آتش را با تف و سوز بيند ، دليل كند كه از علت تب ، بيمار گردد .

  اگر بيند كه آتش اندام وي را بسوخت ، دليل كند كه به قدر آن سوختگي وي را رنج و مضرت رسد .

  اگر بيند كه آتش در خانه وي افتاد و همه اندام وي را بسوخت و زبانه همي زد و از او سهم و ترس در دل او نيامده ، دليل كند كه محنت و مصيبت بدو رسد و سبب بيماري و ضعف بود ، چون سرما و طاعون و آبله و سرخچه و آن چه بدين ماند .

  اگر بيند كه از آن آتش فرا گرفت ، دليل كند كه به قدر آن ، از مال حرام به وي رسد .

  اگر بيند كه آتش را دود بود ، دليل كند كه به قدر آن مال حرام ، وي را به رنج و تيمار حاصل گردد يا جنگ و خصومت .

  اگر بيند كه از آتش ، گرمي و تيس به او رسيد دليل كه كسي وي را در روز غيبت كند .

   

  ابراهيم كرماني مي گويد :

  اگر بيند كه شعله آتش به مردمان همي انداخت ، دليل كند كه در ميان مردم ، عداوت و دشمني افكند .

  اگر بازرگاني بيند كه آتش در دكان و كالاي او افتاد ، دليل كند كه كالائي كه دارد بر باد دهد ، يا آن چه به دُر مي ارزد ، به سه درم فروشد و بر كسي شفقت نبرد .

  اگر بيند كه آتش در خانه كسي افتاده ، دليل كه آن كس در جنگ و فتنه و جور سلطان افتد .

  اگر بيند كه آتش جامه او را به سوخت ، دليل كه با خويشان جنگ و خصومت كند ، يا از سبب مال اندوهگين گردد .

  اگر كسي آتشي عظيم در زمين بيند ، دليل كند كه در آن موضع فتنه و جنگ افتد .

  اگر چيزي سوخته بيند دليل كند كه از جهت زنان وي ، را با كسي خصومت كند .

  اگر بيند در شهري يا محلي يا در سرائي آتش افتاد ، چنانكه هر چه بود همه را بسوخت و آن آتش زبانه مي زد و او را سهمگين همي داد ، دليل كند كه در آن موضع ، جنگ و كارزار بود ، يا بيماري صعب افتد .

  اگر بيند كه آتش برخي چيزها را بسوخت و برخي رها كرد و او را سهمگين بداشت ، دليل بود بر جنگ و كارزار در آن موضع .

  اگر زبانه و فروغ نداشت ، دليل بر بيماري صعب كند .

  اگر آتش را با دود بيند دليل كند بر ترس و بيم اندر كارها .

  اگر بيند كه آتش از آسمان بيفتاد ، شهري يا محله يا سرائي بسوخت ، دليل كند كه آن بلا و فتنه كه گفته شد ، بر اهل آن موضع شهر بود .

  اگر بيند كه آواز سهمگين داشت و زبانه همي زد و درجائي افتاد ، ليكن گزند نمي كرد ، دليل بود كه در ميان اهل آن موضوع ، گفتگوي و خصومت افتد به زبان .

  اگر بيند كه از زيرزمين آتش سهمگين برآمد سوي آسمان شد ، دليل بود كه اهل آن موضع يا دوستان حق تعالي حرب كند به دروغ و بهتان گفتن بر وي ، به قدر و قوه آن آتش كه ديده بود .

  اگر بيند آتشي از جائي به جائي افتاد و آن آتش هيچ گزند نمي كرد ، دليل بود كه در آن منفعت يابد و اگر درويش بود توانگر گردد .

   

  اسماعيل بن اشعث مي گويد :

  اگر كسي بيند كه از آسمان ، مانند باران آتش مي باريد ، دليل بر بلا و فتنه و خونريزي بود ، از جهت پادشاهان در آن موضع .

  اگر بيند كه آتشي از آسمان بيامد و چيزهاي خوردني كه از آن او بود بسوخت ، دليل كند كه طاعتهاي وي ، نزد حق تعالي پذيرفته شود .

  اگر بيند كه از آسمان آتش همي آمد و كسي را نسوخت ، بيم عذاب حق تعالي باشد و باشد كه از پادشاه وي را بيم بود .

  اگر بيند كه بر سر آتشي بزرگ گرم مي شد ، دليل كند كه به پادشاهي بزرگ نزديك گردد .

  اگر بيند كه بر آتشي چيزي همي ريخت ، دليل كند كه شغل دنياي وي تمام گردد .

  اگر بيند كه آتشي از آسمان فرود آمد و نبات زمين را بسوخت ، دليل كند كه در آن ديار مرگ مفاجات بسيار بود .

  اگر بيند كه آتشي بزرگ ، قبّه يا مناره بسوخت ، دليل كند كه پادشاه آن موضع هلاك گردد .

  بعضي از معبران گويند : اگر كسي بيند كه آتشي از زمين برآيد و فروغ مي داد ، دليل كند كه در آن موضع ، گيج بود .

   

  حضرت امام جعفر صادق (ع) مي فرمايند :

  اگر بيند پاره هاي آتش مي خورد ، دليل كند كه مال يتيمان خورد .

  اگر بيند كه از دهان وي آتش بيرون مي آيد ، دليل كند كه سخن دروغ و بهتان گويد .

  اگر بيند كه از هر جايي آتش هاي سوزنده مي گرفت ، دليل كند كه از هر جائي ميانجي كند ، ميان رعيت و مردمان پادشاه .

  اگر بيند كه در پهلوي او آتشي افروخته بود او را زيان نداشت ، دليل كند كه بدو خير و نيكي رسد .

  اگر بيند هيزم آتش عظيم مي سوخت ، دليل كند بر جنگ و فتنه در آن ديار .

  اگر بيند كه آتش در مردم مي زد ، دليل نصرت بود او را بر دشمنان .

  اگر ببيند آتشى او را سوزاند كه نور نداشت ، به بيمارى سردرد دچار خواهد شد .

  اگر بيند كه آتش وي را بسوخت و آن آتش را نور نيست ، دليل است كه كسي را از خويشان و فرزندان وي فرزندي آيد ، كه مردمان بر وي ثنا گويند و مال و بزرگي يابد به قدر آن آتش .

  اگر در رزمگاه ، آتش بيند ، دليل كند بر بيماري هاي صعب ، چون آبله و طاعون و سرسام وسکته و مرگ مفاجات .

  اگر در رزمگاه ، آن آتش را با دود بيند ، دليل كند كه از پادشاه ، او را ترس و بيم بود .

  اگر آتش را در بازار بيند ، دليل كند بر بي ديني اهل بازار و آن كه اهل بازار در تجارت ، انصاف ندهند و در خريد ، دروغ گويند .

  اگر در درياي آتشي افتاده بيند ، دليل كند كه در مردم آنجا ، مصادره بود از پادشاه ، و از او بر رعيت ظلم رسد .

  اگر در راه مجهول آتش بيند ، دليل بر بي ديني بود .

  اگر آتش در جامه كسي افتاده بيند ، دليل كند كه آن كس را مصيبت و ترس و بيم بود .

  اگر خويشتن را بر آتش ايستاده بيند، دليل كه او را رنج رسد .

   

  لوک اويتنهاو مي گويد :

  آتش : اعلان خطر در مقابل يک دزد
  شعله هاي آتش : مبلغ زيادي پول به دستتان خواهد رسيد .

   

  منوچهر مطيعي تهراني مي گويد :

  اگر بيننده خواب ببيند که آتش را براي روشنائي افروخته يا ديگران افروخته اند و يا به سبب افروختن آتشي که افروزنده آن ناشناس مي باشد اتاق يا محيط روشن شده نشانه آن است که جستجو و کنجکاوي مي کنيم که به سبب اين تفحص و پيگيري معنا سود مي بريم و بينائي و هشياري حاصل مي کنيم . اگر بيننده خواب ببيند که با آتش افروخته شده لباسش سوخت زياني به او مي رسد و اگر دستش سوخت به يکي از اعضا بدنش آسيب مي رسد . اگر در خواب ديده ايد که کنار آتش نشسته ايد ولي از شدت حرارت آتش چنان گرم شده ايد که احتمالا مي سوزيد و خود را در کنار کشيديد نشان آن است که پشت سر شما بد مي گويند و در زبان مردم مي افتيد و اينجا و آن جا از شما عيب جويي مي کنند . معبران کهن متذکر شده اند که برداشتن آتش خوردن مال حرام و تصرف و غصب مال يتيم است . آتش سوزندگي دارد ولي اگر در خواب ببينيم که آتش برمي داريم و ما را نمي سوزاند توفيقي بزرگ حاصل مي کنيم و به اوج موفقيت مي رسيم . اگر بيننده خواب ببيند که او را در آتش افکندند و از هول و هراس بيدار شد نشان آن است که از منبع قدرتي به او ستم مي شود و اگر آتش او را نسوزاند نشان آن است که با بي رغبتي به سفري مي رود که از آن سفر هيچ سودي عايد او نمي شود .

   

  يوسف نبي عليه السلام مي گويد :

  ديدن آتش فتنه است .

  ديدن سوختن آتش مصيبه است .

  ديدن در ميان آتش بينه باشد .

  ديدن خانه سوختن يا در آتش افتادن  دليل بر افتادن دراندک زحمتي از سلطان باشد .

   

  آنلي بيتون مى‏ گويد :

  ديدن آتش در خواب اگر در آن نسوزيد ، نشانه خوشبختي و سعادت است . اين خواب براي دريا نوردان و مسافران كشتي و همينطور براي افرادي كه در خشكي بسر ميبرند ، علامت موفقيت و خوشبختي هميشگي است .

  اگر در خواب ديديد خانه ‏ى شما در آتش مى‏ سوزد ، تعبير آن اين است كه همسرى مهربان و فرزندانى بسيار خوب نصيب شما خواهد شد . مشاهده‏ ى آتش روشن در خواب ، علامت آن است كه اتفاقات خوشايندى براى شما پيش خواهد آمد .

   

  در کتاب سرزمين روياها آمده است :

  شما آتش داخل بخاري يا اجاق را بهم ميزنيد :  نمي دانيد چطور خشمتان را كنترل كنيد .

  يك آتش با شعله هاي خوب : شادي بزرگ در پيش داريد .

  دود بسيار بدون آتش : يك مصيبت در پيش است .

  شما اصلا توجهي به آتش سوزي نداريد : شما را خيلي  دوست دارند .

  مأموران آتش نشاني آتش را خاموش ميكنند : خبرهاي خوش

  يك آتش بدون دود : پول به فراوان به دستتان مي آيد .

  يك نفر به درون آتش مي افتد : بد شانسي

  بستگان شما در آتش مي سوزند : بزودي تب شديدي مي كنيد .

  شما شاهد خاموش شدن يك آتش هستيد : ناكامي

  شما در آتش هستيد : موفقيت و خوشحالي

  يك آتش خاكستر شده : شانس نخواهيد داشت .

  يك آتش بزرگ : تغييرات بسيار جدي در كارها

  يك شعله كوچك : خبرهاي خوش

  شما در آتش مي سوزيد : ضرر و شكست دركار

  آب بر روي آتش مي ريزيد : كنترل خودتان را از دست خواهيد داد .

  آتش از آسمان مي بارد : غم واندوه

  شما يك آتش روشن مي كنيد : مجذوب يك نفر خواهيد شد .

  چيزي را از ميان آتش با دستتان بيرون مي كشيد : از موانع و مشكلات عبور مي كنيد .

  شما يك آتش را به كلي خاموش مي كنيد : به شما پاداش خوبي مي دهند .

  آتش مصنوعي : به زودي بچه دار خواهيد شد .

  حريق روي زمين : يك تغيير خوشايند

  حريق روي دريا : ماجراهايي كه به موفقيت مي رسند .

  حريق در خانه ديگران : احترام و امتياز شما بالاتر مي رود .

  حريق در خانه شما با شعله هاي روشن و واضح : يك شغل خوب

  يك حريق در خانه شما با شعله هاي تيره : ورشكستگي مالي

  حريق در خانه شما با شعله هاي كوچك : پول هنگفت

   

  برچسب‌ها, , , , , , , , , , , , ,

   

  کلمات کلیدی : آتش اگر بعضي حريق دود ديدن شما مأموران يك چيزي (ع)  دليل  دوست  نمي « تعبير » ، آبله آتش آتش آتشى آتشي آسمان آسيب آمد آمده آن آنجا آنلي آواز آيد ابراهيم اتاق اتفاقات اجاق احترام احتمالا ادامه ارزد از است اسماعيل اشعث اصلا اعضا اعلان افتاد افتادن افتاده افتد افتيد افرادي افروختن افروخته افروزنده افكند افکندند السلام امام امتياز اند انداخت اندام اندر اندوهگين انصاف اهل او اوج اويتنهاو ايد ايستاده اين اينجا اگر با باد باران بارد باريد بازار بازرگاني باشد بالاتر ببيند ببينيم بخاري بد بداشت بدنش بدو بدون بدين بر برآمد برآيد براى براي برخي برداشتن برمي بريم بزرگ بزرگي بزودي بسته بسر بسوخت بسيار بشارت بلا بن به بهتان بهم بود بي بيامد بيتون بيدار بيرون بيفتاد بيم بيمار بيمارى بيماري بينائي بيند بيند، بيننده بينه بچه تب تجارت ترس تصرف تعالي تعبير تغيير تغييرات تف تفحص تمام تهراني توانگر توجهي توفيقي تيره تيس تيمار ثنا جا جائي جامه جايي جدي جستجو جعفر جنگ جهت جور جويي حاصل حرارت حرام حرب حريق حضرت حق خاكستر خاموش خانه خبرهاي خريد خشكي خشمتان خصومت خطر خلاصي خواب خواهد خواهيد خوب خوب يك خوبي خود خودتان خورد خوردن خوردني خوش شما خوش يك خوشايند حريق خوشايندى خوشبختي خوشحالي يك خونريزي خويشان خويشتن خير خيلي داخل داد دار دارد دارند داريد داريم داشت دانيال دانيد در دراندک درجائي دركار آب درم دروغ درون درويش دريا درياي دزد شعله دست دستتان دستش دشمنان دشمني دكان دل دليل دنياي دهان دهد دهند دود دوستان ديار ديده ديديد ديني ديگران دُر دچار را راه رزمگاه رسد رسند رسيد رسيم رعيت رغبتي رنج رها رود روز روشن روشنائي روي روياها ريخت ريزيد زبان زبانه زحمتي زد زمين زنان زود زودي زيادي زيان زياني زيرزمين سبب ستم سخن سر سرائي سرخچه سردرد سرزمين سرسام سرما سعادت سفر سفري سلطان سه سهم سهمگين سوخت سوختن سوخته سوختگي سود سودي سوز سوزاند سوزد سوزند سوزنده سوزندگي سوزي سوزيد سوي شادي شانس شانسي بستگان شاهد شد شدت شدن شده شديدي شعله شغل شفقت شكست شما شهر شهري شود صادق صعب ضرر ضعف طاعتهاي طاعون ظلم عايد عبور عداوت عذاب عظيم علامت علت عليه عيب غصب غم غيبت فتنه فرا فراوان فرزندان فرزندانى فرزندي فرمائيد فرمايند فرود فروشد فروغ قبّه قدر قدرتي قوه كار كارزار كارها كارها يك كالائي كالاي كراهت كرد كرماني كس كسي كشتي كشيد كلي كنترل كند كنيد كه كوچك لباسش لوک ليكن ما ماجراهايي مال مالي حريق ماند مانند مبلغ متذکر مجذوب مجهول محله محلي محنت محيط مراجعه مردم مردمان مرگ مسافران مشاهده مشاهده‏ مشكلات مصادره مصنوعي مصيبت مصيبه مضرت مطلب مطيعي معبران معنا مفاجات مقابل مناره منبع منفعت منوچهر مهربان موانع موضع موضوع موفقيت مى‏ مي ميان ميانجي ميبرند ميزنيد ميكنند ناشناس ناكامي شما نبات نبرد نبي نخواهيد نداريد نداشت ندهند نزد نزديك نسوخت نسوزاند نسوزيد نشان نشانه نشاني نشسته نصرت نصيب نفر نمي نور نوردان نيامده نيست نيكوئي نيكي هاي هر هراس هستيد هشياري هلاك همسرى همه همي هميشگي همينطور هنگفت هول هيزم هيچ و واضح واندوه شما ورشكستگي وسکته ولي وي ى يا يابد يتيم يتيمان يك يوسف يک يکي پاداش پادشاه پادشاهان پادشاهي پاره پذيرفته پشت پهلوي پول پيش پيگيري چطور چنان چنانكه چه چون چيزها چيزهاي چيزي کتاب کشيديد کنار کنجکاوي کنند کنيم که کهن گردد گرفت گرم گرمي گزند گشاده گفتن گفته گفتگوي گويد گويند گيج ‏ى

   

 • ایران کلوب
 •  

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  مطالب مرتبط

  دیدگاه ها

  نظر شما برای “تعبير خواب آتش”

  دیدگاه ها بسته شده اند.