تعبير خواب آتش

 

 • تعبير خواب آتش
 •  

   

  براي مشاهده « تعبير خواب آتش » be ادامه مطلب مراجعه فرمائيد …

   

  تعبير خواب آتش

   

  حضرت دانيال (ع) مي گويد :

  اگر كسي آتش بي دود در خواب بيند دليل كه be پادشاهي نزديك شــود و كار بسته او گشاده شــود .

  اگر بيند كه كسي وي ra در آتش افكند و وي ra سوخت دليل كند كه پادشاه بر وي ستم كند ؛ ليكن زود خلاصي يابد و بشارت و نيكوئي يابد .

  اگر بيند كه آتش وي ra نسوخت ؛ دليل كند كه روي be كراهت ؛ سفري كند .

  اگر آتش ra ba تف و سوز بيند ؛ دليل كند كه از علت تب ؛ بيمار گردد .

  اگر بيند كه آتش اندام وي ra بسوخت ؛ دليل كند كه be قدر آن سوختگي وي ra رنج و مضرت رسد .

  اگر بيند كه آتش در خانه وي افتاد و هــمــه اندام وي ra بسوخت و زبانه همي زد و از او سهم و ترس در دل او نيامده ؛ دليل كند كه محنت و مصيبت بدو رسد و سبب بيماري و ضعف بود ؛ چــون سرما و طاعون و آبله و سرخچه و آن چــه بدين ماند .

  اگر بيند كه از آن آتش فرا گرفت ؛ دليل كند كه be قدر آن ؛ از مال حرام be وي رسد .

  اگر بيند كه آتش ra دود بود ؛ دليل كند كه be قدر آن مال حرام ؛ وي ra be رنج و تيمار حاصل گردد يا جنگ و خصومت .

  اگر بيند كه از آتش ؛ گرمي و تيس be او رسيد دليل كه كسي وي ra در روز غيبت كند .

   

  ابراهيم كرماني مي گويد :

  اگر بيند كه شعله آتش be مردمان همي انداخت ؛ دليل كند كه در ميان مردم ؛ عداوت و دشمني افكند .

  اگر بازرگاني بيند كه آتش در دكان و كالاي او افتاد ؛ دليل كند كه كالائي كه دارد بر باد دهد ؛ يا آن چــه be دُر مي ارزد ؛ be سه درم فروشد و بر كسي شفقت نبرد .

  اگر بيند كه آتش در خانه كسي افتاده ؛ دليل كه آن كس در جنگ و فتنه و جور سلطان افتد .

  اگر بيند كه آتش جامه او ra be سوخت ؛ دليل كه ba خويشان جنگ و خصومت كند ؛ يا از سبب مال اندوهگين گردد .

  اگر كسي آتشي عظيم در زمين بيند ؛ دليل كند كه در آن موضع فتنه و جنگ افتد .

  اگر چيزي سوخته بيند دليل كند كه از جهت زنان وي ؛ ra ba كسي خصومت كند .

  اگر بيند در شهري يا محلي يا در سرائي آتش افتاد ؛ چنانكه هــر چــه بود هــمــه ra بسوخت و آن آتش زبانه مي زد و او ra سهمگين همي داد ؛ دليل كند كه در آن موضع ؛ جنگ و كارزار بود ؛ يا بيماري صعب افتد .

  اگر بيند كه آتش برخي چيزها ra بسوخت و برخي رها كرد و او ra سهمگين بداشت ؛ دليل بود بر جنگ و كارزار در آن موضع .

  اگر زبانه و فروغ نداشت ؛ دليل بر بيماري صعب كند .

  اگر آتش ra ba دود بيند دليل كند بر ترس و بيم اندر كارها .

  اگر بيند كه آتش از آسمان بيفتاد ؛ شهري يا محله يا سرائي بسوخت ؛ دليل كند كه آن بلا و فتنه كه گفته شــد ؛ بر اهل آن موضع شهر بود .

  اگر بيند كه آواز سهمگين داشت و زبانه همي زد و درجائي افتاد ؛ ليكن گزند نمي كرد ؛ دليل بود كه در ميان اهل آن موضوع ؛ گفتگوي و خصومت افتد be زبان .

  اگر بيند كه از زيرزمين آتش سهمگين برآمد سوي آسمان شــد ؛ دليل بود كه اهل آن موضع يا دوستان حق تعالي حرب كند be دروغ و بهتان گفتن بر وي ؛ be قدر و قوه آن آتش كه ديده بود .

  اگر بيند آتشي از جائي be جائي افتاد و آن آتش هيچ گزند نمي كرد ؛ دليل بود كه در آن منفعت يابد و اگــر درويش بود توانگر گردد .

   

  اسماعيل بن اشعث مي گويد :

  اگر كسي بيند كه از آسمان ؛ مانند باران آتش مي باريد ؛ دليل بر بلا و فتنه و خونريزي بود ؛ از جهت پادشاهان در آن موضع .

  اگر بيند كه آتشي از آسمان بيامد و چيزهاي خوردني كه از آن او بود بسوخت ؛ دليل كند كه طاعتهاي وي ؛ نزد حق تعالي پذيرفته شــود .

  اگر بيند كه از آسمان آتش همي آمد و كسي ra نسوخت ؛ بيم عذاب حق تعالي باشد و باشد كه از پادشاه وي ra بيم بود .

  اگر بيند كه بر سر آتشي بزرگ گرم مي شــد ؛ دليل كند كه be پادشاهي بزرگ نزديك گردد .

  اگر بيند كه بر آتشي چيزي همي ريخت ؛ دليل كند كه شغل دنياي وي تمام گردد .

  اگر بيند كه آتشي از آسمان فرود آمد و نبات زمين ra بسوخت ؛ دليل كند كه در آن ديار مرگ مفاجات بسيار بود .

  اگر بيند كه آتشي بزرگ ؛ قبّه يا مناره بسوخت ؛ دليل كند كه پادشاه آن موضع هلاك گردد .

  بعضي از معبران گويند : اگــر كسي بيند كه آتشي از زمين برآيد و فروغ مي داد ؛ دليل كند كه در آن موضع ؛ گيج بود .

   

  حضرت امام جعفر صادق (ع) مي فرمايند :

  اگر بيند پاره هاي آتش مي خورد ؛ دليل كند كه مال يتيمان خورد .

  اگر بيند كه از دهان وي آتش بيرون مي آيد ؛ دليل كند كه سخن دروغ و بهتان گويد .

  اگر بيند كه از هــر جايي آتش هاي سوزنده مي گرفت ؛ دليل كند كه از هــر جائي ميانجي كند ؛ ميان رعيت و مردمان پادشاه .

  اگر بيند كه در پهلوي او آتشي افروخته بود او ra زيان نداشت ؛ دليل كند كه بدو خير و نيكي رسد .

  اگر بيند هيزم آتش عظيم مي سوخت ؛ دليل كند بر جنگ و فتنه در آن ديار .

  اگر بيند كه آتش در مردم مي زد ؛ دليل نصرت بود او ra بر دشمنان .

  اگر ببيند آتشى او ra سوزاند كه نور نداشت ؛ be بيمارى سردرد دچار خواهد شــد .

  اگر بيند كه آتش وي ra بسوخت و آن آتش ra نور نيست ؛ دليل اســت كه كسي ra از خويشان و فرزندان وي فرزندي آيد ؛ كه مردمان بر وي ثنا گويند و مال و بزرگي يابد be قدر آن آتش .

  اگر در رزمگاه ؛ آتش بيند ؛ دليل كند بر بيماري هاي صعب ؛ چــون آبله و طاعون و سرسام وسکته و مرگ مفاجات .

  اگر در رزمگاه ؛ آن آتش ra ba دود بيند ؛ دليل كند كه از پادشاه ؛ او ra ترس و بيم بود .

  اگر آتش ra در بازار بيند ؛ دليل كند بر بي ديني اهل بازار و آن كه اهل بازار در تجارت ؛ انصاف ندهند و در خريد ؛ دروغ گويند .

  اگر در درياي آتشي افتاده بيند ؛ دليل كند كه در مردم آنجا ؛ مصادره بود از پادشاه ؛ و از او بر رعيت ظلم رسد .

  اگر در راه مجهول آتش بيند ؛ دليل بر بي ديني بود .

  اگر آتش در جامه كسي افتاده بيند ؛ دليل كند كه آن كس ra مصيبت و ترس و بيم بود .

  اگر خويشتن ra بر آتش ايستاده بيند؛ دليل كه او ra رنج رسد .

   

  لوک اويتنهاو مي گويد :

  آتش : اعلان خطر در مقابل يک دزد
  شعله هاي آتش : مبلغ زيادي پول be دستتان خواهد رسيد .

   

  منوچهر مطيعي تهراني مي گويد :

  اگر بيننده خواب ببيند ke آتش ra براي روشنائي افروخته يا ديگران افروخته اند و يا be سبب افروختن آتشي ke افروزنده آن ناشناس مي باشد اتاق يا محيط روشن شده نشانه آن اســت ke جستجو و کنجکاوي مي کنيم ke be سبب اين تفحص و پيگيري معنا سود مي بريم و بينائي و هشياري حاصل مي کنيم ... اگــر بيننده خواب ببيند ke ba آتش افروخته شده لباسش سوخت زياني be او مي رسد و اگــر دستش سوخت be يکي از اعضا بدنش آسيب مي رسد ... اگــر در خواب ديده ايد ke کنار آتش نشسته ايد ولي از شدت حرارت آتش چنان گرم شده ايد ke احتمالا مي سوزيد و خود ra در کنار کشيديد نشان آن اســت ke پشت سر شما بد مي گويند و در زبان مردم مي افتيد و اينجا و آن جا از شما عيب جويي مي کـنـنـد ... معبران کهن متذکر شده اند ke برداشتن آتش خوردن مال حرام و تصرف و غصب مال يتيم اســت ... آتش سوزندگي دارد ولي اگــر در خواب ببينيم ke آتش برمي داريم و ما ra نمي سوزاند توفيقي بزرگ حاصل مي کنيم و be اوج موفقيت مي رسيم ... اگــر بيننده خواب ببيند ke او ra در آتش افکندند و از هول و هراس بيدار شــد نشان آن اســت ke از منبع قدرتي be او ستم مي شــود و اگــر آتش او ra نسوزاند نشان آن اســت ke ba بي رغبتي be سفري مي رود ke از آن سفر هيچ سودي عايد او نمي شــود .

   

  يوسف نبي عليه السلام مي گويد :

  ديدن آتش فتنه اســت .

  ديدن سوختن آتش مصيبه اســت .

  ديدن در ميان آتش بينه باشد .

  ديدن خانه سوختن يا در آتش افتادن  دليل بر افتادن دراندک زحمتي از سلطان باشد .

   

  آنلي بيتون مى‏ گويد :

  ديدن آتش در خواب اگــر در آن نسوزيد ؛ نشانه خوشبختي و سعادت اســت ... اين خواب براي دريا نوردان و مسافران كشتي و همينطور براي افرادي كه در خشكي بسر ميبرند ؛ علامت موفقيت و خوشبختي هميشگي اســت .

  اگر در خواب ديديد خانه ‏ى شما در آتش مى‏ سوزد ؛ تعبير آن اين اســت كه همسرى مهربان و فرزندانى بسيار خوب نصيب شما خواهد شــد ... مشاهده‏ ى آتش روشن در خواب ؛ علامت آن اســت كه اتفاقات خوشايندى براى شما پيش خواهد آمد .

   

  در کتاب سرزمين روياها آمده اســت :

  شما آتش داخل بخاري يا اجاق ra بهم ميزنيد :  نمي دانيد چطور خشمتان ra كنترل كنيد .

  يك آتش ba شعله هاي خوب : شادي بزرگ در پيش داريد .

  دود بسيار بدون آتش : يك مصيبت در پيش اســت .

  شما اصلا توجهي be آتش سوزي نداريد : شما ra خيلي  دوست دارند .

  مأموران آتش نشاني آتش ra خاموش ميكنند : خبرهاي خوش

  يك آتش بدون دود : پول be فراوان be دستتان مي آيد .

  يك نفر be درون آتش مي افتد : بد شانسي

  بستگان شما در آتش مي سوزند : بزودي تب شديدي مي كنيد .

  شما شاهد خاموش شدن يك آتش هستيد : ناكامي

  شما در آتش هستيد : موفقيت و خوشحالي

  يك آتش خاكستر شده : شانس نخواهيد داشت .

  يك آتش بزرگ : تغييرات بسيار جدي در كارها

  يك شعله كوچك : خبرهاي خوش

  شما در آتش مي سوزيد : ضرر و شكست دركار

  آب بر روي آتش مي ريزيد : كنترل خودتان ra از دست خواهيد داد .

  آتش از آسمان مي بارد : غم واندوه

  شما يك آتش روشن مي كنيد : مجذوب يك نفر خواهيد شــد .

  چيزي ra از ميان آتش ba دستتان بيرون مي كشيد : از موانع و مشكلات عبور مي كنيد .

  شما يك آتش ra be كلي خاموش مي كنيد : be شما پاداش خوبي مي دهند .

  آتش مصنوعي : be زودي بچه دار خواهيد شــد .

  حريق روي زمين : يك تغيير خوشايند

  حريق روي دريا : ماجراهايي كه be موفقيت مي رسند .

  حريق در خانه ديگران : احترام و امتياز شما بالاتر مي رود .

  حريق در خانه شما ba شعله هاي روشن و واضح : يك شغل خوب

  يك حريق در خانه شما ba شعله هاي تيره : ورشكستگي مالي

  حريق در خانه شما ba شعله هاي كوچك : پول هنگفت

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE