تعبير خواب آتش

تعبير خواب آتش

مجموعه: تعبیر خواب
 • تعبير خواب آتش
 •  

   

  براي مشاهده « تعبير خواب آتش » be ادامه مطلب مراجعه فرمائيد …

   

  تعبير خواب آتش

   

  حضرت دانيال (ع) مي گويد :

  اگر كسي آتش بي دود dar خواب بيند دليل كه be پادشاهي نزديك شود va كار بسته او گشاده شود .

  اگر بيند كه كسي وي ra dar آتش افكند va وي ra سوخت دليل كند كه پادشاه بر وي ستم كند ، ليكن زود خلاصي يابد va بشارت va نيكوئي يابد .

  اگر بيند كه آتش وي ra نسوخت ، دليل كند كه روي be كراهت ، سفري كند .

  اگر آتش ra ba تف va سوز بيند ، دليل كند كه az علت تب ، بيمار گردد .

  اگر بيند كه آتش اندام وي ra بسوخت ، دليل كند كه be قدر آن سوختگي وي ra رنج va مضرت رسد .

  اگر بيند كه آتش dar خانه وي افتاد va hame اندام وي ra بسوخت va زبانه همي زد va az او سهم va ترس dar دل او نيامده ، دليل كند كه محنت va مصيبت بدو رسد va سبب بيماري va ضعف بود ، chon سرما va طاعون va آبله va سرخچه va آن che بدين ماند .

  اگر بيند كه az آن آتش فرا گرفت ، دليل كند كه be قدر آن ، az مال حرام be وي رسد .

  اگر بيند كه آتش ra دود بود ، دليل كند كه be قدر آن مال حرام ، وي ra be رنج va تيمار حاصل گردد يا جنگ va خصومت .

  اگر بيند كه az آتش ، گرمي va تيس be او رسيد دليل كه كسي وي ra dar روز غيبت كند .

   

  ابراهيم كرماني مي گويد :

  اگر بيند كه شعله آتش be مردمان همي انداخت ، دليل كند كه dar ميان مردم ، عداوت va دشمني افكند .

  اگر بازرگاني بيند كه آتش dar دكان va كالاي او افتاد ، دليل كند كه كالائي كه دارد بر باد دهد ، يا آن che be دُر مي ارزد ، be سه درم فروشد va بر كسي شفقت نبرد .

  اگر بيند كه آتش dar خانه كسي افتاده ، دليل كه آن كس dar جنگ va فتنه va جور سلطان افتد .

  اگر بيند كه آتش جامه او ra be سوخت ، دليل كه ba خويشان جنگ va خصومت كند ، يا az سبب مال اندوهگين گردد .

  اگر كسي آتشي عظيم dar زمين بيند ، دليل كند كه dar آن موضع فتنه va جنگ افتد .

  اگر چيزي سوخته بيند دليل كند كه az جهت زنان وي ، ra ba كسي خصومت كند .

  اگر بيند dar شهري يا محلي يا dar سرائي آتش افتاد ، چنانكه har che بود hame ra بسوخت va آن آتش زبانه مي زد va او ra سهمگين همي داد ، دليل كند كه dar آن موضع ، جنگ va كارزار بود ، يا بيماري صعب افتد .

  اگر بيند كه آتش برخي چيزها ra بسوخت va برخي رها كرد va او ra سهمگين بداشت ، دليل بود بر جنگ va كارزار dar آن موضع .

  اگر زبانه va فروغ نداشت ، دليل بر بيماري صعب كند .

  اگر آتش ra ba دود بيند دليل كند بر ترس va بيم اندر كارها .

  اگر بيند كه آتش az آسمان بيفتاد ، شهري يا محله يا سرائي بسوخت ، دليل كند كه آن بلا va فتنه كه گفته شد ، بر اهل آن موضع شهر بود .

  اگر بيند كه آواز سهمگين داشت va زبانه همي زد va درجائي افتاد ، ليكن گزند نمي كرد ، دليل بود كه dar ميان اهل آن موضوع ، گفتگوي va خصومت افتد be زبان .

  اگر بيند كه az زيرزمين آتش سهمگين برآمد سوي آسمان شد ، دليل بود كه اهل آن موضع يا دوستان حق تعالي حرب كند be دروغ va بهتان گفتن بر وي ، be قدر va قوه آن آتش كه ديده بود .

  اگر بيند آتشي az جائي be جائي افتاد va آن آتش هيچ گزند نمي كرد ، دليل بود كه dar آن منفعت يابد va agar درويش بود توانگر گردد .

   

  اسماعيل بن اشعث مي گويد :

  اگر كسي بيند كه az آسمان ، مانند باران آتش مي باريد ، دليل بر بلا va فتنه va خونريزي بود ، az جهت پادشاهان dar آن موضع .

  اگر بيند كه آتشي az آسمان بيامد va چيزهاي خوردني كه az آن او بود بسوخت ، دليل كند كه طاعتهاي وي ، نزد حق تعالي پذيرفته شود .

  اگر بيند كه az آسمان آتش همي آمد va كسي ra نسوخت ، بيم عذاب حق تعالي باشد va باشد كه az پادشاه وي ra بيم بود .

  اگر بيند كه بر سر آتشي بزرگ گرم مي شد ، دليل كند كه be پادشاهي بزرگ نزديك گردد .

  اگر بيند كه بر آتشي چيزي همي ريخت ، دليل كند كه شغل دنياي وي تمام گردد .

  اگر بيند كه آتشي az آسمان فرود آمد va نبات زمين ra بسوخت ، دليل كند كه dar آن ديار مرگ مفاجات بسيار بود .

  اگر بيند كه آتشي بزرگ ، قبّه يا مناره بسوخت ، دليل كند كه پادشاه آن موضع هلاك گردد .

  بعضي az معبران گويند : agar كسي بيند كه آتشي az زمين برآيد va فروغ مي داد ، دليل كند كه dar آن موضع ، گيج بود .

   

  حضرت امام جعفر صادق (ع) مي فرمايند :

  اگر بيند پاره هاي آتش مي خورد ، دليل كند كه مال يتيمان خورد .

  اگر بيند كه az دهان وي آتش بيرون مي آيد ، دليل كند كه سخن دروغ va بهتان گويد .

  اگر بيند كه az har جايي آتش هاي سوزنده مي گرفت ، دليل كند كه az har جائي ميانجي كند ، ميان رعيت va مردمان پادشاه .

  اگر بيند كه dar پهلوي او آتشي افروخته بود او ra زيان نداشت ، دليل كند كه بدو خير va نيكي رسد .

  اگر بيند هيزم آتش عظيم مي سوخت ، دليل كند بر جنگ va فتنه dar آن ديار .

  اگر بيند كه آتش dar مردم مي زد ، دليل نصرت بود او ra بر دشمنان .

  اگر ببيند آتشى او ra سوزاند كه نور نداشت ، be بيمارى سردرد دچار خواهد شد .

  اگر بيند كه آتش وي ra بسوخت va آن آتش ra نور نيست ، دليل است كه كسي ra az خويشان va فرزندان وي فرزندي آيد ، كه مردمان بر وي ثنا گويند va مال va بزرگي يابد be قدر آن آتش .

  اگر dar رزمگاه ، آتش بيند ، دليل كند بر بيماري هاي صعب ، chon آبله va طاعون va سرسام وسکته va مرگ مفاجات .

  اگر dar رزمگاه ، آن آتش ra ba دود بيند ، دليل كند كه az پادشاه ، او ra ترس va بيم بود .

  اگر آتش ra dar بازار بيند ، دليل كند بر بي ديني اهل بازار va آن كه اهل بازار dar تجارت ، انصاف ندهند va dar خريد ، دروغ گويند .

  اگر dar درياي آتشي افتاده بيند ، دليل كند كه dar مردم آنجا ، مصادره بود az پادشاه ، va az او بر رعيت ظلم رسد .

  اگر dar راه مجهول آتش بيند ، دليل بر بي ديني بود .

  اگر آتش dar جامه كسي افتاده بيند ، دليل كند كه آن كس ra مصيبت va ترس va بيم بود .

  اگر خويشتن ra بر آتش ايستاده بيند، دليل كه او ra رنج رسد .

   

  لوک اويتنهاو مي گويد :

  آتش : اعلان خطر dar مقابل يک دزد
  شعله هاي آتش : مبلغ زيادي پول be دستتان خواهد رسيد .

   

  منوچهر مطيعي تهراني مي گويد :

  اگر بيننده خواب ببيند ke آتش ra براي روشنائي افروخته يا ديگران افروخته اند va يا be سبب افروختن آتشي ke افروزنده آن ناشناس مي باشد اتاق يا محيط روشن شده نشانه آن است ke جستجو va کنجکاوي مي کنيم ke be سبب اين تفحص va پيگيري معنا سود مي بريم va بينائي va هشياري حاصل مي کنيم . agar بيننده خواب ببيند ke ba آتش افروخته شده لباسش سوخت زياني be او مي رسد va agar دستش سوخت be يکي az اعضا بدنش آسيب مي رسد . agar dar خواب ديده ايد ke کنار آتش نشسته ايد ولي az شدت حرارت آتش چنان گرم شده ايد ke احتمالا مي سوزيد va خود ra dar کنار کشيديد نشان آن است ke پشت سر شما بد مي گويند va dar زبان مردم مي افتيد va اينجا va آن جا az شما عيب جويي مي کنند . معبران کهن متذکر شده اند ke برداشتن آتش خوردن مال حرام va تصرف va غصب مال يتيم است . آتش سوزندگي دارد ولي agar dar خواب ببينيم ke آتش برمي داريم va ما ra نمي سوزاند توفيقي بزرگ حاصل مي کنيم va be اوج موفقيت مي رسيم . agar بيننده خواب ببيند ke او ra dar آتش افکندند va az هول va هراس بيدار شد نشان آن است ke az منبع قدرتي be او ستم مي شود va agar آتش او ra نسوزاند نشان آن است ke ba بي رغبتي be سفري مي رود ke az آن سفر هيچ سودي عايد او نمي شود .

   

  يوسف نبي عليه السلام مي گويد :

  ديدن آتش فتنه است .

  ديدن سوختن آتش مصيبه است .

  ديدن dar ميان آتش بينه باشد .

  ديدن خانه سوختن يا dar آتش افتادن  دليل بر افتادن دراندک زحمتي az سلطان باشد .

   

  آنلي بيتون مى‏ گويد :

  ديدن آتش dar خواب agar dar آن نسوزيد ، نشانه خوشبختي va سعادت است . اين خواب براي دريا نوردان va مسافران كشتي va همينطور براي افرادي كه dar خشكي بسر ميبرند ، علامت موفقيت va خوشبختي هميشگي است .

  اگر dar خواب ديديد خانه ‏ى شما dar آتش مى‏ سوزد ، تعبير آن اين است كه همسرى مهربان va فرزندانى بسيار خوب نصيب شما خواهد شد . مشاهده‏ ى آتش روشن dar خواب ، علامت آن است كه اتفاقات خوشايندى براى شما پيش خواهد آمد .

   

  در کتاب سرزمين روياها آمده است :

  شما آتش داخل بخاري يا اجاق ra بهم ميزنيد :  نمي دانيد چطور خشمتان ra كنترل كنيد .

  يك آتش ba شعله هاي خوب : شادي بزرگ dar پيش داريد .

  دود بسيار بدون آتش : يك مصيبت dar پيش است .

  شما اصلا توجهي be آتش سوزي نداريد : شما ra خيلي  دوست دارند .

  مأموران آتش نشاني آتش ra خاموش ميكنند : خبرهاي خوش

  يك آتش بدون دود : پول be فراوان be دستتان مي آيد .

  يك نفر be درون آتش مي افتد : بد شانسي

  بستگان شما dar آتش مي سوزند : بزودي تب شديدي مي كنيد .

  شما شاهد خاموش شدن يك آتش هستيد : ناكامي

  شما dar آتش هستيد : موفقيت va خوشحالي

  يك آتش خاكستر شده : شانس نخواهيد داشت .

  يك آتش بزرگ : تغييرات بسيار جدي dar كارها

  يك شعله كوچك : خبرهاي خوش

  شما dar آتش مي سوزيد : ضرر va شكست دركار

  آب بر روي آتش مي ريزيد : كنترل خودتان ra az دست خواهيد داد .

  آتش az آسمان مي بارد : غم واندوه

  شما يك آتش روشن مي كنيد : مجذوب يك نفر خواهيد شد .

  چيزي ra az ميان آتش ba دستتان بيرون مي كشيد : az موانع va مشكلات عبور مي كنيد .

  شما يك آتش ra be كلي خاموش مي كنيد : be شما پاداش خوبي مي دهند .

  آتش مصنوعي : be زودي بچه دار خواهيد شد .

  حريق روي زمين : يك تغيير خوشايند

  حريق روي دريا : ماجراهايي كه be موفقيت مي رسند .

  حريق dar خانه ديگران : احترام va امتياز شما بالاتر مي رود .

  حريق dar خانه شما ba شعله هاي روشن va واضح : يك شغل خوب

  يك حريق dar خانه شما ba شعله هاي تيره : ورشكستگي مالي

  حريق dar خانه شما ba شعله هاي كوچك : پول هنگفت

   

  برچسب‌ها, , , , , , , , , , , , ,

   

 • ایران کلوب
 •  

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  مطالب مرتبط

  دیدگاه ها

  نظر شما برای “تعبير خواب آتش”

  دیدگاه ها بسته شده اند.