تعبیر خواب آتش

مجموعه: تعبیر خواب
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
به این مطلب امتیاز دهید

 

 • تعبیر خواب آتش
 •  

   

  برای مشاهده « تعبیر خواب آتش » به ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

   

  تعبیر خواب آتش

   

  حضرت دانیال (ع) می گوید :

  اگر کسی آتش بی دود در خواب بیند دلیل که به پادشاهی نزدیک شود و کار بسته او گشاده شود .

  اگر بیند که کسی وی را در آتش افکند و وی را سوخت دلیل کند که پادشاه بر وی ستم کند ، لیکن زود خلاصی یابد و بشارت و نیکوئی یابد .

  اگر بیند که آتش وی را نسوخت ، دلیل کند که روی به کراهت ، سفری کند .

  اگر آتش را با تف و سوز بیند ، دلیل کند که از علت تب ، بیمار گردد .

  اگر بیند که آتش اندام وی را بسوخت ، دلیل کند که به قدر آن سوختگی وی را رنج و مضرت رسد .

  اگر بیند که آتش در خانه وی افتاد و همه اندام وی را بسوخت و زبانه همی زد و از او سهم و ترس در دل او نیامده ، دلیل کند که محنت و مصیبت بدو رسد و سبب بیماری و ضعف بود ، چون سرما و طاعون و آبله و سرخچه و آن چه بدین ماند .

  اگر بیند که از آن آتش فرا گرفت ، دلیل کند که به قدر آن ، از مال حرام به وی رسد .

  اگر بیند که آتش را دود بود ، دلیل کند که به قدر آن مال حرام ، وی را به رنج و تیمار حاصل گردد یا جنگ و خصومت .

  اگر بیند که از آتش ، گرمی و تیس به او رسید دلیل که کسی وی را در روز غیبت کند .

   

  ابراهیم کرمانی می گوید :

  اگر بیند که شعله آتش به مردمان همی انداخت ، دلیل کند که در میان مردم ، عداوت و دشمنی افکند .

  اگر بازرگانی بیند که آتش در دکان و کالای او افتاد ، دلیل کند که کالائی که دارد بر باد دهد ، یا آن چه به دُر می ارزد ، به سه درم فروشد و بر کسی شفقت نبرد .

  اگر بیند که آتش در خانه کسی افتاده ، دلیل که آن کس در جنگ و فتنه و جور سلطان افتد .

  اگر بیند که آتش جامه او را به سوخت ، دلیل که با خویشان جنگ و خصومت کند ، یا از سبب مال اندوهگین گردد .

  اگر کسی آتشی عظیم در زمین بیند ، دلیل کند که در آن موضع فتنه و جنگ افتد .

  اگر چیزی سوخته بیند دلیل کند که از جهت زنان وی ، را با کسی خصومت کند .

  اگر بیند در شهری یا محلی یا در سرائی آتش افتاد ، چنانکه هر چه بود همه را بسوخت و آن آتش زبانه می زد و او را سهمگین همی داد ، دلیل کند که در آن موضع ، جنگ و کارزار بود ، یا بیماری صعب افتد .

  اگر بیند که آتش برخی چیزها را بسوخت و برخی رها کرد و او را سهمگین بداشت ، دلیل بود بر جنگ و کارزار در آن موضع .

  اگر زبانه و فروغ نداشت ، دلیل بر بیماری صعب کند .

  اگر آتش را با دود بیند دلیل کند بر ترس و بیم اندر کارها .

  اگر بیند که آتش از آسمان بیفتاد ، شهری یا محله یا سرائی بسوخت ، دلیل کند که آن بلا و فتنه که گفته شد ، بر اهل آن موضع شهر بود .

  اگر بیند که آواز سهمگین داشت و زبانه همی زد و درجائی افتاد ، لیکن گزند نمی کرد ، دلیل بود که در میان اهل آن موضوع ، گفتگوی و خصومت افتد به زبان .

  اگر بیند که از زیرزمین آتش سهمگین برآمد سوی آسمان شد ، دلیل بود که اهل آن موضع یا دوستان حق تعالی حرب کند به دروغ و بهتان گفتن بر وی ، به قدر و قوه آن آتش که دیده بود .

  اگر بیند آتشی از جائی به جائی افتاد و آن آتش هیچ گزند نمی کرد ، دلیل بود که در آن منفعت یابد و اگر درویش بود توانگر گردد .

   

  اسماعیل بن اشعث می گوید :

  اگر کسی بیند که از آسمان ، مانند باران آتش می بارید ، دلیل بر بلا و فتنه و خونریزی بود ، از جهت پادشاهان در آن موضع .

  اگر بیند که آتشی از آسمان بیامد و چیزهای خوردنی که از آن او بود بسوخت ، دلیل کند که طاعتهای وی ، نزد حق تعالی پذیرفته شود .

  اگر بیند که از آسمان آتش همی آمد و کسی را نسوخت ، بیم عذاب حق تعالی باشد و باشد که از پادشاه وی را بیم بود .

  اگر بیند که بر سر آتشی بزرگ گرم می شد ، دلیل کند که به پادشاهی بزرگ نزدیک گردد .

  اگر بیند که بر آتشی چیزی همی ریخت ، دلیل کند که شغل دنیای وی تمام گردد .

  اگر بیند که آتشی از آسمان فرود آمد و نبات زمین را بسوخت ، دلیل کند که در آن دیار مرگ مفاجات بسیار بود .

  اگر بیند که آتشی بزرگ ، قبّه یا مناره بسوخت ، دلیل کند که پادشاه آن موضع هلاک گردد .

  بعضی از معبران گویند : اگر کسی بیند که آتشی از زمین برآید و فروغ می داد ، دلیل کند که در آن موضع ، گیج بود .

   

  حضرت امام جعفر صادق (ع) می فرمایند :

  اگر بیند پاره های آتش می خورد ، دلیل کند که مال یتیمان خورد .

  اگر بیند که از دهان وی آتش بیرون می آید ، دلیل کند که سخن دروغ و بهتان گوید .

  اگر بیند که از هر جایی آتش های سوزنده می گرفت ، دلیل کند که از هر جائی میانجی کند ، میان رعیت و مردمان پادشاه .

  اگر بیند که در پهلوی او آتشی افروخته بود او را زیان نداشت ، دلیل کند که بدو خیر و نیکی رسد .

  اگر بیند هیزم آتش عظیم می سوخت ، دلیل کند بر جنگ و فتنه در آن دیار .

  اگر بیند که آتش در مردم می زد ، دلیل نصرت بود او را بر دشمنان .

  اگر ببیند آتشى او را سوزاند که نور نداشت ، به بیمارى سردرد دچار خواهد شد .

  اگر بیند که آتش وی را بسوخت و آن آتش را نور نیست ، دلیل است که کسی را از خویشان و فرزندان وی فرزندی آید ، که مردمان بر وی ثنا گویند و مال و بزرگی یابد به قدر آن آتش .

  اگر در رزمگاه ، آتش بیند ، دلیل کند بر بیماری های صعب ، چون آبله و طاعون و سرسام وسکته و مرگ مفاجات .

  اگر در رزمگاه ، آن آتش را با دود بیند ، دلیل کند که از پادشاه ، او را ترس و بیم بود .

  اگر آتش را در بازار بیند ، دلیل کند بر بی دینی اهل بازار و آن که اهل بازار در تجارت ، انصاف ندهند و در خرید ، دروغ گویند .

  اگر در دریای آتشی افتاده بیند ، دلیل کند که در مردم آنجا ، مصادره بود از پادشاه ، و از او بر رعیت ظلم رسد .

  اگر در راه مجهول آتش بیند ، دلیل بر بی دینی بود .

  اگر آتش در جامه کسی افتاده بیند ، دلیل کند که آن کس را مصیبت و ترس و بیم بود .

  اگر خویشتن را بر آتش ایستاده بیند، دلیل که او را رنج رسد .

   

  لوک اویتنهاو می گوید :

  آتش : اعلان خطر در مقابل یک دزد
  شعله های آتش : مبلغ زیادی پول به دستتان خواهد رسید .

   

  منوچهر مطیعی تهرانی می گوید :

  اگر بیننده خواب ببیند که آتش را برای روشنائی افروخته یا دیگران افروخته اند و یا به سبب افروختن آتشی که افروزنده آن ناشناس می باشد اتاق یا محیط روشن شده نشانه آن است که جستجو و کنجکاوی می کنیم که به سبب این تفحص و پیگیری معنا سود می بریم و بینائی و هشیاری حاصل می کنیم . اگر بیننده خواب ببیند که با آتش افروخته شده لباسش سوخت زیانی به او می رسد و اگر دستش سوخت به یکی از اعضا بدنش آسیب می رسد . اگر در خواب دیده اید که کنار آتش نشسته اید ولی از شدت حرارت آتش چنان گرم شده اید که احتمالا می سوزید و خود را در کنار کشیدید نشان آن است که پشت سر شما بد می گویند و در زبان مردم می افتید و اینجا و آن جا از شما عیب جویی می کنند . معبران کهن متذکر شده اند که برداشتن آتش خوردن مال حرام و تصرف و غصب مال یتیم است . آتش سوزندگی دارد ولی اگر در خواب ببینیم که آتش برمی داریم و ما را نمی سوزاند توفیقی بزرگ حاصل می کنیم و به اوج موفقیت می رسیم . اگر بیننده خواب ببیند که او را در آتش افکندند و از هول و هراس بیدار شد نشان آن است که از منبع قدرتی به او ستم می شود و اگر آتش او را نسوزاند نشان آن است که با بی رغبتی به سفری می رود که از آن سفر هیچ سودی عاید او نمی شود .

   

  یوسف نبی علیه السلام می گوید :

  دیدن آتش فتنه است .

  دیدن سوختن آتش مصیبه است .

  دیدن در میان آتش بینه باشد .

  دیدن خانه سوختن یا در آتش افتادن  دلیل بر افتادن دراندک زحمتی از سلطان باشد .

   

  آنلی بیتون مى‏ گوید :

  دیدن آتش در خواب اگر در آن نسوزید ، نشانه خوشبختی و سعادت است . این خواب برای دریا نوردان و مسافران کشتی و همینطور برای افرادی که در خشکی بسر میبرند ، علامت موفقیت و خوشبختی همیشگی است .

  اگر در خواب دیدید خانه ‏ى شما در آتش مى‏ سوزد ، تعبیر آن این است که همسرى مهربان و فرزندانى بسیار خوب نصیب شما خواهد شد . مشاهده‏ ى آتش روشن در خواب ، علامت آن است که اتفاقات خوشایندى براى شما پیش خواهد آمد .

   

  در کتاب سرزمین رویاها آمده است :

  شما آتش داخل بخاری یا اجاق را بهم میزنید :  نمی دانید چطور خشمتان را کنترل کنید .

  یک آتش با شعله های خوب : شادی بزرگ در پیش دارید .

  دود بسیار بدون آتش : یک مصیبت در پیش است .

  شما اصلا توجهی به آتش سوزی ندارید : شما را خیلی  دوست دارند .

  مأموران آتش نشانی آتش را خاموش میکنند : خبرهای خوش

  یک آتش بدون دود : پول به فراوان به دستتان می آید .

  یک نفر به درون آتش می افتد : بد شانسی

  بستگان شما در آتش می سوزند : بزودی تب شدیدی می کنید .

  شما شاهد خاموش شدن یک آتش هستید : ناکامی

  شما در آتش هستید : موفقیت و خوشحالی

  یک آتش خاکستر شده : شانس نخواهید داشت .

  یک آتش بزرگ : تغییرات بسیار جدی در کارها

  یک شعله کوچک : خبرهای خوش

  شما در آتش می سوزید : ضرر و شکست درکار

  آب بر روی آتش می ریزید : کنترل خودتان را از دست خواهید داد .

  آتش از آسمان می بارد : غم واندوه

  شما یک آتش روشن می کنید : مجذوب یک نفر خواهید شد .

  چیزی را از میان آتش با دستتان بیرون می کشید : از موانع و مشکلات عبور می کنید .

  شما یک آتش را به کلی خاموش می کنید : به شما پاداش خوبی می دهند .

  آتش مصنوعی : به زودی بچه دار خواهید شد .

  حریق روی زمین : یک تغییر خوشایند

  حریق روی دریا : ماجراهایی که به موفقیت می رسند .

  حریق در خانه دیگران : احترام و امتیاز شما بالاتر می رود .

  حریق در خانه شما با شعله های روشن و واضح : یک شغل خوب

  یک حریق در خانه شما با شعله های تیره : ورشکستگی مالی

  حریق در خانه شما با شعله های کوچک : پول هنگفت

   

 • ایران کلوب
 •  

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  مطالب مرتبط

  دیدگاه ها

  نظر شما برای “تعبیر خواب آتش”

  دیدگاه ها بسته شده اند.

  }