تعبير خواب آتش زنه

 

 • تعبير خواب آتش زنه
 •  

   

  براي مشاهده « تعبير خواب آتش زنه » be ادامه مطلب مراجعه فرمائيد …

   

  تعبير خواب آتش زنه

   

  ابن سيرين مي گويد :

  آتش زنه و سنگ آتش دان اين هــر دو انباز باشند ke از ايشان يکي قوي و دلير بود و دوم سخت دل بود و اين هــر دو مردمان ra بر شرف و کارهاي بزرگ درآورند .

   

  کرماني مي گويد :

  اگر بيند ke از آتش زنه آتش بيرون مي آورد واز آن شمع يا چراغ برافروخت اگــر بيننده پادشاه اســت دليل بر اينکه مردم از دانش او بهره يابند واگر بازرگان بود دليل کــنــد ke ba مردم خير و احسان کــنــد واگر درويش بود دليل ke مردم از سيرت و کردار وي منفعت يابند .

   

  حضرت امام جعفر صادق (ع) مي فرمايند :

  اگر ببيند نتوانست از آتش زنه آتش بيرون آورد دليل بر اين اســت ke دنبال کسب مال مي رود ولي موفق نمي شــود .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE