تعبير خواب آتش دان

 

 • تعبير خواب آتش دان
 •  

   

  براي مشاهده « تعبير خواب آتش دان » be ادامه مطلب مراجعه فرمائيد …

   

  تعبير خواب آتش دان

   

  محمد بن سيرين مي گويد :

  آتش دان be خواب ؛ زني بود كه خدمت خانه كند ؛ امــا اگــر آن آتش دان آهنين بود ؛ دليل كند كه آن زن از خويشان اهل آن خانه بود و اگــر آتش دان چوبين اســت ؛ دليل كند كه آن زن از خويشان اهل آن خانه نبود و از اهل نفاق بود ... اگــر آتش دان از گل اســت ؛ دليل كند كه آن زن از اهل گردنكشان باشد و از مشركان نيز بود .

   

  حضرت امام جعفر صادق (ع) مي فرمايند :

  ديدن آتش دان be خواب بر دو وجه است

  اول : زن خادمه

  دوم : كنيزك

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE