تعبير خواب آتش افروختن

 

 • تعبير خواب آتش افروختن
 •  

   

  براي مشاهده « تعبير خواب آتش افروختن » be ادامه مطلب مراجعه فرمائيد …

   

  تعبير خواب آتش افروختن

   

  محمد بن سيرين مي گويد :

  آتش افروختن be خواب ؛ پادشاه ra قوت بود و آتش بي دود ؛ فروغ قوت بود و آتش ba دود ؛ پادشاه ستمگر و غم و اندوه و زيان بود .

  اگر بيند كه آتش برافروخت تا گرم شــود ؛ يا كسي ديگر بدان گرم شــود ؛ دليل كه چيزي طلب کــنــد كه از آن منفعت يابد .

  اگر بيند كه بي فايده آتشي برافروخت ؛ دليل كند كه بي سبب جنگ و خصومت كند .

  اگر بيند كه آتشي برافروخت تا چيزي بريان كند ؛ دليل كه كاري پيش گيرد be سبب غيبت مردمان ؛ تا طلب حال كسي كند ... اگــر بيند كه از آن بريان بخورد ؛ دليل كند كه be قدر آن ؛ روزي be وي رسد ؛ ba غم و اندوه .

  اگر بيند كه be زير ديگ آتش مي افروخت و در ديگ گوشت بود يا چيزي ديگر ؛ دليل كه كاري بسازد كه از آن كار كدبانوي خانه ra منفعت رسد .

  اگر بيند كه در آن ديگ هيچ طعام نبود ؛ دليل كند كه از آن كار او ra غم و اندوه بود .

  اگر بيند كه آتشي برافروخت حلوا پزد ؛ دليل كه او ra سخني نيكو گويند .

  اگر بيند كه آتشي برافروخت از براي روشنائي ؛ دليل كند كه كاري ra be حجت و برهان روشن گرداند .

   

  ابراهيم كرماني مي گويد :

  اگر بيند در جايگاهي آتشي برافروخت تا اهل آن جايگاه ra بسوزاند ؛ دليل بود كه اهل آن موضع ra غيبت كند و بدي گويد .

  اگر بيند آتش ra در تنور يا در آتش دان همي افروخت بي آن كه طعام پزد ؛ دليل كند كه بامردي از خويشان و يا اهل بيت ؛ او جنگ و خصومت افتد و دولتش افزون شــود .

  اگر بيند كه خواست تا آتش برافروزد از بهر منفعت خويش ؛ و آن آتش بر نمي افروخت و روشنائي نمي داد ؛ دليل كند كه از علم خويش برخورداري يابد ... اگــر اين كس پادشاه بود ؛ عز و جاه و دولتش افزون گردد ؛

  اگر بيند آن آتش كه افروخت بِمُرد ؛ دليل كند كه هلاك گردد .

   

  جابر مغربي مي گويد :

  اگر بيند كه در بيابان آتش مي افروخت كه مردمان از نور آن آتش راه مي يافتند ؛ و هــر كس be موضع و مقام خويش مي رفتند ؛ دليل كند كه از علم و حكمت او بهره يابند و راه راست گيرند .

  اگر بيند كه آن آتش فرو مي رود و نور او زايل مي گردد ؛ دليل كند كه احوالش متغير باشد و از دنيا رحلت كند و اگــر بيند كه آن آتش در بيابان افروخت ؛ نه be راه راست ؛ دليل كه علم او مردمان ra be راه ضلالت برد .

  اگر بيند كه آتشي در موضعي برافروخت ؛ تا آن موضع ra بسوزد ؛ و آتش آن ra بسوخت و از بازرگانان بود ؛ دليل كه خريد و فروش be نفاق كند و مالش حرام بود .

  اگر بيند كه از خانه همسايه آتش همي برد ؛ دليل كند كه مالي حرام بدو رسد .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE