تعبير خواب آب گرم

 

 • تعبير خواب آب گرم
 •  

   

  براي مشاهده « تعبير خواب آب گرم » be ادامه مطلب مراجعه فرمائيد …

   

  تعبير خواب آب گرم

   

  ابراهيم كرماني مي گويد :

  اگر ببيند كه آب گرم همي ريختند ؛ چنانكه او ra خبر نباشد ؛ دليل كند كه بيمار شــود يا غمي سخت بدو رسد .

   

  لوك اويتنهاو مي گويد :

  آب گرم : بيماري

   

  منوچهر مطيعي تهراني مي گويد :

  چنانچه در خواب ببينيد ke کسي بر روي شما آب گرم پاشيد يا آب ريخت و آن آب کثيف و آلوده و متعفن بود يک بيماري در پيش داريد و اگــر ديديد شما روي کسي آب گرم ريختيد آن شخص اگــر آشنا و شناخته شده باشد در حق او ستم روا مي داريد يا be يکي از بستگان بلا فصل خود آسيب وارد مي آوريد و اگــر آن شخص ناشناس باشد نيتي بد در شما پيدا مي شــود ke بهتر اســت پرهيز کنيد و در روزهاي آينده دست be کاري نزنيد ke نتيجه بد آن متوجه مردم شــود .

   

  محمد بن سيرين مي گويد :

  اگر ببيند آب گرم مي خورد گرفتار بيماري خواهد شــد .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE