تعبير خواب آب و هوا

 

 • تعبير خواب آب و هوا
 •  

   

  براي مشاهده « تعبير خواب آب و هوا » be ادامه مطلب مراجعه فرمائيد …

   

  تعبير خواب آب و هوا

   

  محمد بن سيرين مي گويد :

  اگر هوا سرخ رنگ باشد ؛ قتل اســت ... اگــر سبز ديد غله و نباتات بسيار اســت ... اگــر هوا پر گرد و سرد بيند پادشاه بيگانه در آن موضع در آيد و رنج رساند .

   

  آنلي بيتون مى‏ گويد :

  روي هم رفته ؛ ديدن آب و هواي محل و منطقه اي در خواب ؛ دلالت بر اتفاق هاي ناگوار براي بيننده خواب دارد .

  اگر در خواب احساس كنيد ؛ در هوايي سرد بسر مي بريد ؛ معنايش اين اســت كه در امور كار و روابط خانوادگي دچار اخلال و اختلاف خواهيد شــد .

  اگر خواب ببينيد تحت تأثير رطوبت هوا قرار گرفته ايد ؛ علامت آن اســت كه خوش بيني شما نسبت be آينده درست نخواهد بود ؛ و بدبختي be شما رو خواهد آورد .

  اگر در خواب ببينيد كه تحت تأثير رطوبت و دماى هوا قرار گرفته‏ ايد ؛ نشانه‏ ى آن اســت كه آينده روشن و خوبى نخواهيد داشت و بدبختى be شما روى مى ‏آورد ... تنفس در هواى گرم ؛ علامت آن اســت كه be خاطر گناهى كه مرتكب شده‏ ايد ؛ رنج خواهيد برد ... ديدن آب و هوا در خواب ؛ be معنى آن اســت كه بيننده‏ ى خواب دچار اتفاقات بدى خواهد شــد .

   

  در کتاب سرزمين روياها آمده اســت :

  آب و هواي خوب : امنيت در هــمــه امور

  آب و هواي بد : خبرهاي نا خوشايند

  باد شديد : يك رفاقت بزرگ

  آب و هواي طوفاني : دشمنان بدنبال شكست شما هستند .

  آب وهواي باراني : خبري دريافت خواهيد كرد كه شما ra غمگين ميكند .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE