تعبير خواب آب ريختن

 

 • تعبير خواب آب ريختن
 •  

   

  براي مشاهده « تعبير خواب آب ريختن » be ادامه مطلب مراجعه فرمائيد …

   

  تعبير خواب آب ريختن

   

  ابراهيم كرماني مي گويد :

  اگر ببيند كه در خانه كه اندر آن آب ريخته بود داخل شــد ؛ دليل كند كه غمگين و متفكر گردد .

   

  لوک اويتنهاو مي گويد :

  آب ra بر روي زمين ريختن : اشتباه

   

  حضرت دانيال (ع) مي گويد :

  اگر آب پاك بر وي ريخت ؛ دليل كند كه از آن كس خير و منفعت بدو رسد ... و اگــر آب تيره بود برعکس اين اســت .

   

  منوچهر مطيعي تهراني مي گويد :

  اگر بر زمين آب ريخته شــود و جمع شده باشد be طوري ke بدون آلودگي پا نتوانيد از آن عبور کنيد نشان آن اســت ke در کاري ناخواسته وارد مي شويد ... اگــر در حالت خواب اکراه داشتيد و نمي خواستيد از آن محل آب گرفته بگذريد کاري پيش مي آيد ke مطلوب شما نيست و دست و پاگير اســت ولي اگــر ba اشتياق خواستيد از آنجا بگذريد کاري سرگرم کننده سر راهتان قرار مي گيرد ke در پايان بي ضرر يا کم ضرر اســت .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE