تعبير خواب آب خوردن

 

 • تعبير خواب آب خوردن
 •  

   

  براي مشاهده « تعبير خواب آب خوردن » be ادامه مطلب مراجعه فرمائيد …

   

  تعبير خواب آب خوردن

   

  محمد بن سيرين مي گويد :

  اگر بيند كه از آب صاف خوشگواري بسيار خورد ؛ دليل كند كه عمرش دراز بود و معشيت وي خوش بود .  و اگــر بيند كه از دريا آب خوشگوار همي خورد ؛ دليل كند كه be قدر آن ؛ از پادشاه مال و نعمت يابد و اگــر بيند كه جمله آب دريا ra بخورد ؛ دليل كند كه پادشاهي هــمــه جهان ra بگيرد و بعضي گويند كه be قدر آن  كه از آب دريا خورده بود وي ra بزرگي و مال و نعمت حاصل شــود ؛ چــون آب روشن و صافي بود .

   

  ابراهيم كرماني مي گويد :

  اگر بيند كه آب صافي در پياله ؛ مانند سگي خورد دليل كند كه زندگاني be عيش و عشرت گذراند ؛ امــا كاري كند كه بلا و فتنه بدو رسد ؛ كه مال جمع ra اندك اندك be مردمان بخشد و be خيرات خرج كند .

   

  منوچهر مطيعي تهراني مي گويد :

  اگر از آب رودخانه يا سيل برگرفتيد و نوشيديد دو صورت دارد .  يا آب کثيف اســت يا روشن و صاف ... آب کثيف مال و بهره اســت ke از طريق نامشروع و نادرست نصيب شما مي گردد و آب روشن چيزي اســت مادي و مالي ke از راه پسنديده be چنگ مي آوريد و بهره مند مي شويد ... اگــر در خواب ديديد ke ba ليوان يا کاسه آب مي خوريد در جشني عشرت آور و عيش آميز شرکت مي کنيد ke جشن و سرور be شما تعلق ندارد و احتمالا مثل مهمان از آن سهم مي بريد ... آب گرم نوشيدن تحت هيچ شرايطي در خواب خوب نيست و نشاني از بيماري اســت ke بايد مراقب صحت و سلامت خود در دو هفته آينده باشيد .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE