تعبير خواب آب تيره

تعبير خواب آب تيره

 

 • تعبير خواب آب تيره
 •  

   

  براي مشاهده « تعبير خواب آب تيره » به ادامه مطلب مراجعه فرمائيد …

  تعبير خواب آب تيره

   

  تام چت ويندرا مي گويد :

  اگر آب عميق وتيره ببيند امکان سلطه بر قدرتهاي روحي مطرح است و مي تواند از قدرتهايش بهره کافي ببرد .

   

  لوک اويتنهاو مي گويد :

  پيام خواب آب کدر : نشان دهنده آن است که روان بيننده خواب نياز به پاکسازي مواد آلوده اي همچون : وسوسه ها ، نگرانيها و انواع و اقسام دلواپسيها دارد .

   

  جابر مغربي مي گويد :

  اگر در سال فراواني آب بيند در خانه وي آب تيره ايستاده باشد ، سالي سخت و دشواري در پيش روي اوست .

   

  منوچهر مطيعي تهراني مي گويد :

  آب راکد و تاريک اندوه است وغصه .

   

  محمد بن سيرين مي گويد :

  اگرآب تيره بخورد بزرگي و مال و نعمت با رنج و سختي و بيم و ترس حاصل شود .

   

  دانيال نبي (ع) مي گويد :

  اگرکسي آب تيره بر وي ريخت ، دليل كند كه از آن كس شر و بدي به او رسد .

   

  يوسف نبي (ع) مي گويد :

  ديدن آب تيره غم است .

  ديدن آب تيره در فساد افتد .

  ديدن آب تيره روان ظلمي بر اهل زمين پيدا شود .

   

  ابراهيم كرماني مي گويد :

  اگر آب را تيره و ناخوش بيند ، غم و اندوه صعب تر است .

   

  ليلا برايت مى ‏گويد :

  آب كثيف و كدر نيز نشانه روابط مشكوك و نامطمئن است .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE