تعبير خواب آب تيره

 

 • تعبير خواب آب تيره
 •  

   

  براي مشاهده « تعبير خواب آب تيره » be ادامه مطلب مراجعه فرمائيد …

  تعبير خواب آب تيره

   

  تام چت ويندرا مي گويد :

  اگر آب عميق وتيره ببيند امکان سلطه بر قدرتهاي روحي مطرح اســت و مي تواند از قدرتهايش بهره کافي ببرد .

   

  لوک اويتنهاو مي گويد :

  پيام خواب آب کدر : نشان دهنده آن اســت ke روان بيننده خواب نياز be پاکسازي مواد آلوده اي همچون : وسوسه ها ؛ نگرانيها و انواع و اقسام دلواپسيها دارد .

   

  جابر مغربي مي گويد :

  اگر در سال فراواني آب بيند در خانه وي آب تيره ايستاده باشد ؛ سالي سخت و دشواري در پيش روي اوست .

   

  منوچهر مطيعي تهراني مي گويد :

  آب راکد و تاريک اندوه اســت وغصه .

   

  محمد بن سيرين مي گويد :

  اگرآب تيره بخورد بزرگي و مال و نعمت ba رنج و سختي و بيم و ترس حاصل شــود .

   

  دانيال نبي (ع) مي گويد :

  اگرکسي آب تيره بر وي ريخت ؛ دليل كند كه از آن كس شر و بدي be او رسد .

   

  يوسف نبي (ع) مي گويد :

  ديدن آب تيره غم اســت .

  ديدن آب تيره در فساد افتد .

  ديدن آب تيره روان ظلمي بر اهل زمين پيدا شــود .

   

  ابراهيم كرماني مي گويد :

  اگر آب ra تيره و ناخوش بيند ؛ غم و اندوه صعب تر اســت .

   

  ليلا برايت مى ‏گويد :

  آب كثيف و كدر نيز نشانه روابط مشكوك و نامطمئن اســت .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE