تعبير خواب آبگينه

 

 • تعبير خواب آبگينه
 •  

   

  براي مشاهده « تعبير خواب آبگينه » be ادامه مطلب مراجعه فرمائيد …

   

  تعبير خواب آبگينه

   

  ابراهيم كرماني مي گويد :

  اگر بيند كه در كاسه آبگينه be زن خويش آب داد ؛ و كاسه آبگينه ra نسبت be جوهر زنان كرده اند و آب كه در كاسه آبگينه باشد فرزند و طفل اســت كه در شكم مادرمي باشد ... اگــر بيند كاسه بشكست و آب بريخت ؛ دليل كند كه جفت او بميرد و فرزندش بماند ؛ اگــر ديد كه آب بريخت و كاسه تهي ماند ؛ دليل كند كه فرزندش بميرد و زن او بماند .

   

  حضرت دانيال (ع) مي گويد :

  آبگينه در خواب زن اســت .

  اگر بيند كه در آبگينه آب همي خورد ؛ دليل كند كه زن خواهد و مال يابد ؛

  اگر بيند كه در آبگينه be كسي شراب داد ؛ دليل كند كه از بهر كسي زن خواهد .

   

  محمد بن سيرين مي گويد :

  اگر كسي بيند كه آبگينه سفيد داشت و نامش بر آنجا نوشته بود ؛ دليل كند كه دولت ديني و دنيايي يابد و حاجت او روا گردد .

  اگر بيند كه بر اين آبگينه نام پادشاه نوشته بود ؛ دليل كند كه اجلش نزديك بود ؛ اگــر بيننده خواب پادشاه باشد .

  اگر بيند كه بر اين آبگينه نام پادشاه نوشته بود ؛ اگــر پادشاه نباشد ؛ دليل كند كه بر قدر واندازه او خير و خرمي يابد .

   

  جابر مغربي مي گويد :

  اگر بيند كه آبگينه داشت ؛ بيفتاد و بشكست ؛ دليل كند اگــر زن دارد طلاقش دهد و اگــر زن ندارد ؛ زني ازخويشان وي رحلت كند و بدان كه آبگينه be تاويل ؛ be منزله خداوندگار بود .

  بعضي از معبران گفته اند : آبگينه كسي بود كه كارهاي زنان گذارد و پيوسته او ra زنان مخالطت بود .

   

  منوچهر مطيعي تهراني مي گويد :

  معبران آبگينه ra be زن تعبير کرده اند و اين be خاطر ظرافت و شکنندگي آن اســت چرا ke زن ظريف و شکننده اســت ... از دانيال نبي نقل مي شــود ke چـنـانـچه بيننده خواب ببيند ke از ظرفي ساخته شده از آبگينه آب مي خورد گوياي آن اســت ke او ازدواج مي کــنــد و يا ba زني وارد معامله سودبخش مي شــود ... در دست داشتن ظرف آبگينه نيکو اســت ... خويشتن ra در ميان تعدادي ظروف آبگينه ديدن مهماني رفتن يا مهماني دادن اســت و شايد عروسي ... روي هم رفته ديدن آبگينه در خواب ba توجه be اين ke آبگينه ra be زن تعبير کرده اند خوب اســت .  مگر در يک صورت و آن اين اســت ke ظرفي از آبگينه داشته باشد و آن ظرف از دستتان بيافتد و بشکند ... معبران نوشته اند همسر بيننده خواب مي ميرد و چـنـانـچه بيننده خواب زن اســت يا مردي ke همسر ندارد زني از نزديکان خويش ra از دست مي دهد .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE