تعبير خواب آبنوس

 

 • تعبير خواب آبنوس
 •  

   

  براي مشاهده « تعبير خواب آبنوس » be ادامه مطلب مراجعه فرمائيد …

   

  تعبير خواب آبنوس

   

  محمد بن سيرين مي گويد :

  ديدن آبنوس در خواب ؛ مردي اســت كه در كار خويش سخت و محكم ؛ امــا توانگر و بخيل بوده و از وي چيزي be كسي نرسد .

   

  ابراهيم كرماني مي گويد :

  آبنوس در خواب ؛ زني اســت هم بر اين صنعت كه ياد كرده شــد .

   

  حضرت امام جعفر صادق (ع) مي فرمايند :

  آبنوس در خواب ؛ دلالت بر كسي باشد ke صفات سخت کوشي دارد بر سر پيمان ماندن و be ثروت رسيدن و غيره be او مربوط مي شــود .

   

  منوچهر مطيعي تهراني مي گويد :

  آبنوس در زندگي ما چوبي اســت محکم و گران قيمت و در خواب نيز be استحکام و قوت تعبير مي شــود .  برخي از معبران آبنوس ra be بخل و حسد تعبير کرده اند و نوشته اند ؛ داشتن شيئي خاص از چوب آبنوس ke احساس کنيد be خود شما تعلق دارد بخل اســت و خست و حسد ... اگــر عصايي از چوب آبنوس داشته باشيد بر مردي محکم و استوار امــا خشک ke سود او کمتر عايد ديگران مي شــود متکي مي گرديد ... اگــر صندوق يا کمدي از چوب آبنوس ببينيد ke در خانه شماست زني متشخص و مقتدر be زندگي شما قدم مي نهد ولي اگــر آن شيئي ra در جايي ناشناخته مشاهده نموديد زني ba اين خصوصيات ba شما برخورد مي کــنــد ... ديدن دري از چوب آبنوس برخورد و رو be رو شدن ba مردي اســت محکم و استوار ... اگــر آن در بسته باشد نمي توانيد از آن مرد بگذريد و از او متنفع شويد ولي اگــر باز باشد براي شما موثر و مفيد واقع مي شــود .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE