تعبير خواب آبله

 

 • تعبير خواب آبله
 •  

   

  براي مشاهده « تعبير خواب آبله » be ادامه مطلب مراجعه فرمائيد …

   

  تعبير خواب آبله

   

  محمد بن سيرين مي گويد :

  آبله درخواب زيان مال اســت .

  اگر ببيند كه بر تن او آبله بود ؛ be قدر آن خواسته مال او ra حاصل شــود .

   

  ابراهيم كرماني مي گويد :

  اگر ببيند كه بر تن او آبله بود ؛ be قدر آن مال حرام حاصل شــود .

   

  حضرت امام جعفر صادق (ع) مي فرمايند :

  آبله be تن ديدن بر پنج وجه است

  اول : زيادتي مال

  دوم : زن خواهد

  سوم : پسرش آيد (از سفر يا سربازي يا جاي دور)

  چهارم : حاجت روا شدن

  پنچم : از ترس و بيم ايمن شــود ؛ چــون آبله سفيد .

   

  منوچهر مطيعي تهراني مي گويد :

  آبله اينجا بيماري مشهور و شناخته شده اي نيست بـلـکـه بطور عام هــر نوع لکه خورد و کوچک روي بدن مي باشد مثل طاول يا زگيل يا هــر نوع برجستگي و تالم موضعي .  پوست بدن بايد سالم باشد و اگــر چيزي روي پوست ما ظاهر شــود نشان عدم سلامت آن نقطه از پوست اســت .  در خواب نيز ديدن آبله روي پوست بدن زيان مالي تعبير شده ... اندازه آبله اندازه زيان مالي اســت و نزديک بودن be صورت و چشم نيز اهميت آن ra باز مي گويد ... چـنـانـچه گسترده و هــمــه جاي بدن ra گرفته باشد be طوريکه در خواب خود ra مثل آبله اي خال خال مشاهده کنيم زياني اســت بزرگ و گسترده ke قادر be کنترل آن نيستيم و اگــر کوچک و فــقــط يکي باشد زياني اســت مختصر ke قابل جبران مي باشد ... آبله در صورت شرمندگي اســت و آبله درسينه مال حرام و پولي اســت ke از طريق نامشروع be دست مي آوريد ... آبله در پا کسالت اســت و خستگي .

   

  ليلا برايت مى ‏گويد :

  ديدن آبله يا داشتن آبله در خواب ؛ بيانگر ثروتمند شدن شماست .

   

  آنلي بيتون مى‏ گويد :

  ديدن مرد آبله رو در خواب ؛ علامت آن اســت كه شما be بيمارى بسيار سختى مبتلا مى‏ شويد و نمى ‏توانيد كارها و طرح‏ هاى خود ra عملى كنيد .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE