تعبير خواب آبشار

 

 • تعبير خواب آبشار
 •  

   

  براي مشاهده « تعبير خواب آبشار » be ادامه مطلب مراجعه فرمائيد …

   

  تعبير خواب آبشار

   

  منوچهر مطيعي تهراني مي گويد :

  آبشار در خواب سيلي اســت از حوادث غير مترقبه ke قدرتي عظيم پشت آن اســت ... حوادثي ke واقع مي شــونــد و بيننده خواب نمي تواند جلوي وقوع آن ra بگيرد ... هــر قدر عظمت و ارتفاع آبشار بيشتر باشد عظمت آن حادثه بيشتر اســت و نزديکي و دوري ما نيز در خواب نسبت be جايي ke آبشار فرو مي ريزد دوري و نزديکي ما ra be حادثه اي ke خواب پيش بيني مي کــنــد نشان مي دهد ... اگــر زير آبشار ايستاده باشيد حادثه ba شما ارتباط مستقيم دارد ولي اگــر از دور شاهد و ناظر فرو ريختن آن باشيد حادثه be شما مربوط نمي شــود و احتمالا ناظر آن خواهيد بود ... اگــر آبشاري ke در خواب مي بينيم آبي روشن و صاف و زلال داشته باشد حادثه اي ke واقع مي شــود خير و برکت همراه مي آورد ... آب متعفن بيماري اســت ... اگــر از ايستادن زير سقوط آب آبشار خوشتان مي آيد و از آن لذت مي بريد در مسير حادثه اي مطلوب قرار مي گيريد و سودي عايدتان مي شــود ke اين سود از شما نيز مي گذرد و ديگران ra متمتع مي سازد ولي اگــر فشار آب ra ba ناراحتي احساس کرديد و در عالم خواب مي خواستيد از زير جريان آب خود ra نجات دهيد و کنار برويد نشان آن اســت ke گرفتار رنج و غم مي شويد .

   

  لوک اويتنهاو مي گويد :

  آبشار : اميدهاي بر باد رفته

   

  آنلي بيتون مى ‏گويد :

  ديدن آبشار در خواب ؛ علامت آن اســت كه ba خشونت ثروتي گرد خواهيد آورد ... ثروتي كه براي تأمين زندگي آينده شما نقش بسيار مهمي ايفا خواهد كرد .

   

  ليلا برايت مى‏ گويد :

  ديدن آبشار be اين معنا اســت كه يكى از اعضاى خانواده ‏ى شما دچار مشكل سختى خواهد شــد .

   

  در کتاب سرزمين روياها آمده اســت :

  خواب آبشار : be محلي دعوت ميشويد كه در آنجا خوش گذراني مي كنيد .

  يك آبشار از آب تميز و صاف : خوشبختي .

  به همراه ديگران be يك آبشار نگاه ميكنيد : مراقب شما هستند و پشت سر شما بسيار بد گويي ميكنند .

  از يك آبشار آب  بر ميداريد : بر مشكلات شما اضافه ميشود .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE