تعبير خواب آبدستان

 

 • تعبير خواب آبدستان
 •  

   

  براي مشاهده « تعبير خواب آبدستان » be ادامه مطلب مراجعه فرمائيد …

   

  تعبير خواب آبدستان

   

  آفتابه اي ke be وسيله آن دست و صورت خويش ra مي شويند .

   

  محمد بن سيرين مي گويد :

  آبدستان در خواب خزينه دار و صاحب تدبير بود كه دخل و خرج در دست او بود ؛ اگــر بيند كه پادشاهي آبدستان be وي داد دليل كند كه خزينه دار و مدير پادشاه بود و اگــر او ره كسي دهد هم ؛ بر اين قياس بود .

   

  ابراهيم كرماني مي گويد :

  آبدستان درخواب ؛ خادم بود .  و اگــر بيند كه آبدستان او بشكست يا ضايع شــد ؛ دليل كند كه زن از وي جدا گردد يا بميرد .  و اگــر بيند كه از آبدستان آب همي خورد ؛ دليل كند كه وي فرزندي حاصل شــود خاصه ؛ كه آب ra صافي بيند و خوش طعم .

   

  حضرت امام جعفر صادق (ع) مي فرمايند :

  ديدن آبدستان در خواب بر پنج وجه است

  اول : خادم

  دوم : خزينه

  سوم : مدير كار

  چهارم : فرزند

  پنجم : روزي اندك از جايي كه اميد ندارد .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE