تعبير خواب آباداني

 

 • تعبير خواب آباداني
 •  

   

  براي مشاهده « تعبير خواب آباداني » be ادامه مطلب مراجعه فرمائيد …

   

  تعبير خواب آباداني

   

  محمد بن سيرين مي گويد :

  اگر ببيند كه محل خرابي ra آباد مي كرد ؛ چــون مسجد و مدرسه و خانقاه و آن چــه راکه مربوط be دين مي باشد ؛ دليل كند بر صلاح دين و خرد و ثواب آخري كه وي ra حاصل شــود واگر ببيند كه زميني خراب از خود آبادان مي كرد ؛ چــون سرا و دكان و مانند اين ؛ دليل كند كه خير و فايده اين جهان يابد و اگــر بيند كه جايگاه آبادان بيفتاد و خراب شــد ؛ دليل كند كه be اهل آن جايگاه ؛ بلا و مصيبت رسد .

   

  جابر مغربي مي گويد :

  اگر كسي خويشتن ra be خواب ؛ در جايگاهي آبادان مقيم بيند دليل كند كه خير و منفعت يابد ؛ be قدر آباداني  که ديده بود و اگــر be خلاف بيند ؛ دليل بر شر و فساد و مضرت وي كند .

   

  حضرت امام جعفر صادق (ع) مي فرمايند :

  ديدن آباداني در خواب بر چهار وجه است

  اول : صلاح كارهاي اين جهان .

  دوم : خير و منفعت .

  سوم :  داد و كامراني .

  چهارم : گشايش كارهاي بسته .

   

  نفايس الفنون :

  اگر خود ra در ده يا روستا يا شهرستاني آباد ببينيد امنيت و آرامش مي يابيد .  چـنـانـچه بيننده خواب ببيند ke در دهي گم شده نشانه شر و فساد و بدي اســت .

   

  منوچهر مطيعي تهراني مي گويد :

  چنانچه در خواب ببينيم ke مشغول آباد کردن جائي هستيم و يا be بناي ساختماني مشغوليم ؛ دو صورت دارد ... اگــر آن جا ke در خواب ديده ايم در اصل آباد و ساخته شده و معمور اســت ke خواب ما گوياي بيهودگي کار ما اســت و خواب ما مي گويد عملي کاملا بي ثمر انــجـام مي دهيم و اگــر آن جا باير و ويرانه اســت و ما آن ra آباد کنيم نشان خير و صلاح و نيک فرجامي اســت ... اگــر زميني ra ke احساس مي کنيد be خودتان تعلق دارد مي سازيد و آباد مي کنيد ؛ بخصوص اگــر در آن کشت مي نمائيد خواب از عشق و ازدواج نزديک ba شما سخن مي گويد .  چـنـانـچه ازدواج کرده و تشکيل خانواده داده باشيد در زمينه حرفه و شغل خود کاري مستقل از امور ديگر انــجـام مي دهيد ke سود بخش اســت .

   

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  CLOSE
  CLOSE