انواع تست های تشخیص حاملگی در خانه را بشناسید!

انواع تست های تشخیص حاملگی در خانه را بشناسید!

مجموعه: عمومی
 • انواع تست های تشخیص حاملگی در خانه را بشناسید!
 •  


  اکثر ایــن تستها ادعا می کـنـنـد کــه بیش از ۹۹% دقت دارند؛ یعنی بــه طور ضمنی بیان می کـنـنـد کــه شما همین کــه زمان پریود بعدی تان فرا رسید امــا پریود نشدید؛ می توانید از ایــن تستها استفاده کنید.

  تست های تشخیص حاملگی

  تست های تشخیص حاملگی | بــرای تشخیص بارداری یکی از بهترین راه ها استفاده از دستگاه های تست حاملگی است. ایــن دستگاه ها را می توان در خانه نــیــز استفاده کرد. نحوه ی عملکردشان بــه ایــن گونه اســت کــه وجود هورمونی بــه نام “گونادوتروپین جفتی انسان” را در ادرار شخص نشان می دهند و طبق آن نشان می دهند کــه فرد حامله اســت یــا خیر.

  انواع تست های تشخیص حاملگی در خانه را بشناسید!

  تست های تشخیص حاملگی

  چگونه بــایــد از تست های تشخیص حاملگی خانگی استفاده کرد؟

  این هورمون کــه توسط سلولهای جفت تولید می شود؛ ابتدا هنگامی کــه تخمکِ بارور شده؛ در رحم جای می گیرد (تقریبا شش روز پــس از حامله شدن)؛ در جریان خون شما وارد می شود. ســپــس میزان هورمون hCG در طی هفته های بعدی در بدن بــه سرعت افزایش پیدا کرده و مقدار آن هــر دو روز دو برابر می شود. ۱۴ روز پــس از بارداری (یعنی تقریبا همان زمانی کــه شما انتظار دارید پریود بعدی شروع شود)؛ برخی از تستهای حاملگی ممکن اســت بتوانند ایــن هورمون را در ادرار شما تشخیص داده و نتیجه مثبت بــرای حاملگی را اعلام کنند.

  اما بر خلاف ادعاهای تهیه کنندگان آنها؛ ایــن تستها غالبا آنقدر دقیق نیستند کــه بتوانند
  حاملگی را در ایــن مرحله تشخیص دهند.
  در واقع؛ اگــر یک هفته دیگر هم (پس از زمانی کــه انتظار داشته اید پریود بعدی آغاز شود)
  صبر کنید؛ می توانید امید داشته باشید کــه نتیجه دقیق تری از ایــن تستها بــه دست آورید.

   

  اگر در اولین روزی کــه انتظار پریود شدن را داشته اید امــا پریود نشده اید از ایــن تستها استفاده کنید؛ نتیجه تــا چــه حد دقیق خواهد بود؟

  اکثر ایــن تستها ادعا می کـنـنـد کــه بیش از ۹۹% دقت دارند؛ یعنی بــه طور ضمنی بیان
  می کـنـنـد کــه شما همین کــه زمان پریود بعدی تان فرا رسید
  امــا پریود نشدید؛ می توانید از ایــن تستها استفاده کنید؛ امــا تحقیقات نشان داده است
  کــه ایــن ادعاها چندان هم صحیح نیستند.
  واقعیت ایــن اســت کــه میزان hCG در ادرار در روزهای پــس از لقاح؛ در افراد مختلف متفاوت است.

  ممکن اســت از انواع تست های موجود در بازار؛ یک یــا تعداد کمی از آنها بــه اندازه کافی
  دقیق باشد کــه بتواند در اولین روز از پریود بعدی؛
  سطح هورمون hCG را تشخیص داده و نتیجه مثبت بدهد. در واقع علت اصلی ایــن است
  کــه حساسیت برخی از ایــن تستها بقدری نیست
  کــه بتواند بــه آن مقداری از ایــن هورمون کــه در ادرار خانمهای حامله در اولین روز از پریود بعدی
  شان وجود دارد؛ واکنش نشان دهد.
  اکثر ایــن تستها در روز اول از موعد پریود بعدی؛ تنها قادرند ۱۶% از حاملگی ها را تشخیص
  دهند؛ هــر چند یک هفته بعد از موعد پریود بعدی؛
  اکثر ایــن تست های تشخیص حاملگی می توانند نتیجه مثبت حاملگی را ارائه دهند.

   

  پس چگونه ایــن تستها می توانند ادعای دقت در همان روزهای اول باردار شدن را داشته باشند؟

  در واقع آنها چنین ادعایی ندارند. آنها صرفا ادعا می کـنـنـد کــه در مجموع “بیش از ۹۹% دقت دارند”؛ ســپــس بــه طور جداگانه می گویند کــه می توانید در اولین روز از موعد پریود بعدی؛ از ایــن تستها استفاده کنید. در صورتی کــه تهیه کنندگان یک تست بخواهند از برچسب “دقت بیش از ۹۹%” بر روی تست حاملگی خانگی خود استفاده کـنـنـد بــایــد نشان دهند کــه نتیجه ایــن تست در آزمایشگاه؛ مشابه بــا نتیجه سایر تستهای موجود یــا حــتـی بهتر از آنها است.

  از آنجا کــه تستهای موجود دقیق تر از تستهای قدیمی هستند؛
  تعجبی ندارد کــه بتوانند بــه ایــن ادعاهای خود جامه عمل بپوشانند؛
  امــا توجه داشته باشید کــه ایــن تستها مــمــکن اســت نتوانند حاملگی را در اولین روز از موعد پریود بعدی تشخیص دهند در حالیکه بــا گذشت زمان ایــن امکان وجود دارد.

   

  چگونه می توانم تشخیص دهم کــه کدام تستها بهتر و دقیق تر هستند؟

  به سادگی نمی توان بــه ایــن سوال پاسخ داد. هــر روزه محصولات جدیدی بــه بازار می آیند و تستهای فعلی نــیــز پیشرفته تر می شوند.

   

  به همراه برخی از ایــن تست های تشخیص حاملگی ؛ اطلاعاتی نــیــز در مورد میزان “حساسیت” و “دقت” تست ارائه شده است. میزان حساسیت تست بدین صورت ارائه می شود:

  حداقل میزان غلظت hCG (بر حسب میلی واحد در یک میلی لیتر از ادرار) کــه تست قادر
  بــه تشخیص دادن آن است. بــه عــنــوان مثال؛
  تست حاملگی کــه ادعا می کــنــد می تواند میزان ۲۰ mIU/ml از hCG را تشخیص دهد؛ باید
  دقیق تر از تستی باشد کــه می گوید می تواند
  میزان ۵۰ mIU/ml را تشخیص دهد. متأسفانه بــایــد گــفــت کــه نمی توان بــه ایــن اطلاعات چندان
  اعتماد کرد؛ زیــرا انواع مختلفی از hCG وجود دارد و ایــن اعداد
  لزوما بیانگر توانایی تشخیص نوعی از hCG نـیـسـت کــه در اوائل بارداری در ادرار دیده می شود.

   

  چگونه می توانم از تست های تشخیص حاملگی خانگی استفاده کنم؟

  ابتدا تاریخ انقضاء محصول را نگاه کنید؛ خصوصا اگــر مدتی از خرید آن گذشته است؛ تــا مطمئن شوید کــه هنوز می توانید از آن استفاده کنید. اگــر محصول را در محل مرطوب یــا گرم مانند حمام نگهداری کرده باشید؛ مــمــکن اســت فاسد شده و دیگر امکان استفاده از آن وجود نداشته باشد؛ پــس بهتر اســت آن را دور بیندازید و یک تست جدید بخرید. هنگامی کــه می خواهید از تست استفاده کنید؛ دستورالعمل نحوه استفاده از آن را بــه دقت مطالعه کنید؛ زیــرا نحوه استفاده از محصولات مختلف مــمــکن اســت متفاوت باشد.

  در اکثر ایــن قبیل از تستها بــایــد نمونه ادرار خود را در یک ظرف بریزید و ســپــس نوار کاغذی مخصوص را در آن فرو کنید. مــمــکن اســت در برخی دیگر بــا استفاده از قطره چکانی کــه در کنار محصول بــه شما داده شده است؛ چند قطره از آن را در سوراخی کــه روی دستگاه تعبیه شده است؛ بریزید. در برخی دیگر از تستها می توانید مستقیما روی کاغذ مخصوص ادرار کنید. در بعضی هم می توانید از هــر کدام از دو روش کــه مایل هستید استفاده کنید.

  همچنین نحوه نمایش نتیجه نــیــز در ایــن تست های تشخیص حاملگی متفاوت است:

  برخی از آنها نوارهای باریک صورتی یــا آبی رنگ را بر روی کاغذ تست نمایش می دهند؛ امــا برخی دیگر مــمــکن اســت علامت مثبت یــا منفی را بر روی یک پنجره نمایش دهند. در اکثر ایــن تستها؛ یک نشانگر کنترل نــیــز وجود دارد کــه نشان می دهد آیا نتیجه تست معتبر اســت یــا نه. اگــر ایــن نشانگر تغییر رنگ ندهد بیانگر آن اســت کــه نتیجه تست معتبر نیست.

  شاید بــه علت فاسد شدن یــا دلایلی از ایــن قبیل باشد و مــمــکن اســت نتیجه بارداری بــه دست آمده از آن واقعا اشتباه باشد. در صورتی کــه چنین اتفاقی افتاد؛ می توانید بــا فروشنده کالا تماس گرفته و بخواهید کــه یک تست جدید برایتان بفرستند؛ هــر چند مــمــکن اســت رسیدن ایــن تست جدید مدتی طول بکشد و شما نتوانید بــه سرعت از آن استفاده کنید. اکثر تستها عــنــوان می کـنـنـد کــه نتیجه تست ظرف ۵ دقیقه مشخص می شود؛ هرچند کــه مــمــکن اســت بــرای گرفتن نتیجه مثبت مجبور باشید تــا ۱۰ دقیقه نــیــز صبر کنید.

   

  آیا مــمــکن اســت نتیجه تست منفی باشد؛ امــا باردار باشید (یعنی نتیجه منفی کاذب بــه دست بیاید)؟

  در صورتی کــه نتیجه تست منفی باشد و در صورتی کــه هنوز پریود نشده اید؛ چند روز یــا یک هفته دیگر صبر کرده و مجددا از تست استفاده کنید. شاید تخمک گذاری دیرتر از زمانی کــه تصور می کرده اید انــجـام شده باشد و در نتیجه هنوز بــرای انــجـام تست حاملگی بسیار زود باشد. بــرای بــه دست آوردن بهترین نتیجه بــایــد از اولین ادرار خود در صبح استفاده کنید؛ زیــرا ادرار در آن زمان بیشترین غلظت را دارد.

  توجه داشته باشید کــه نتیجه منفی لزوما بــه معنای حامله نبودن نیست. در صورتی کــه در موعد مقرر پریود نشدید؛ مــمــکن اســت حامله شده باشید؛ پــس بهتر اســت از مصرف دارو و سایر کارهایی کــه در دوران حاملگی خطرناک اســت خودداری کنید. در صورتی کــه تــا یک هفته بعد پریود نشدید و نتیجه تست هم هنوز منفی بود؛ بهتر اســت بــه ملاقات پزشک خود بروید تــا علت ایــن امر مشخص شود.

  آیا مــمــکن اســت نتیجه تست مثبت باشد؛ امــا باردار نباشید (یعنی نتیجه مثبت کاذب بــه دست بیاید)؟

  بله؛ نتیجه مثبت کاذب هم مــمــکن اســت مشاهده شــود و ایــن یعنی نتیجه تست مثبت باشد؛ امــا شما حامله نباشید. در صورتی کــه شما نتیجه مثبت زودهنگام از تست بگیرید و کمی بعد هم پریود شوید؛ مــمــکن اســت دچار عارضه “حاملگی شیمیایی” شده باشید. ایــن بدان معناست کــه یک تخمک بارور شده بــه رحم منتقل شده و ســپــس بــه اندازه ای رشد کرده اســت کــه هورمون hCG تولید کند؛ امــا پــس از آن؛ رشد تخمک بنا بــه دلایلی متوقف شده است. ایــن اتفاق بــرای ۲۰ تــا ۵۰ درصد از تخمکهای بارورشده می افتد؛ کــه دلیل آن مــمــکن اســت غیرطبیعی یــا ناسالم بودن تخمک یــا عدم توانایی آن بــرای رشد و تبدیل شدن بــه جنین؛ باشد.

  در ایــن حالت؛ شما دوباره پریود خواهید شد؛ هرچند ایــن دوره پریود مــمــکن اســت کمی دیرتر شروع شده و خونریزی شما نــیــز بیشتر از حد معمول باشد. در گذشته کــه تستهای حاملگی بــه اندازه امروز دقیق نبودند؛ ایــن حاملگیهای شیمیایی هیچ وقت تشخیص داده نمی شدند. بــه همین دلیل؛ برخی از متخصصان بر ایــن باورند کــه بهتر اســت تــا یک هفته پــس از موعد مقرر پریود بعدی خود نــیــز صبر کنید و ســپــس تست حاملگی را انــجـام دهید تــا نتیجه دقیق تری بــه دست بیاورید.

  توجه داشته باشید کــه در “بارداری خارج رحمی” (یعنی زمانی کــه تخمک بارور شده در جایی غیر از دیواره رحم قرار گرفته باشد)؛ مــمــکن اســت نتیجه مثبت یــا منفی از تستهای حاملگی بــه دست بیاید. در صورتی کــه درد در ناحیه شکم یــا خونریزی غیرطبیعی مشاهده کرده اید (صرف نظر از نتیجه تست حاملگی)؛ بــا پزشک خود تماس بگیرید.

  تست های تشخیص حاملگی خانگی بــا تستهایی کــه در مطب پزشکان یــا ماماها انــجـام می شود؛ چــه تفاوتی دارند؟

  در برخی از کلینیکها؛ دقیقا از همان تستهای خانگی استفاده می شود.
  پزشکان و ماماها؛ زمانی کــه می خواهند مقدار دقیق hCG در خون شما یــا تغییرات مقدار آن
  در طول زمان را بدانند؛ مثلا زمانی کــه بــه سقط جنین مشکوک باشند؛
  از آزمایش خون بارداری استفاده می کنند. در ایــن آزمایش تنها بــه یک جواب مثبت یــا منفی اکتفا
  نمی شــود و مقدار دقیق نوعی از hCG بنام “بتا” در خون اندازه گیری می شود.

  تست های تشخیص حاملگی خانگی را از کجا می توانم خریداری کنم؟

  شما می توانید ایــن تستها را از اکثر داروخانه ها تهیه نمایید؛ و بــرای خریداری آنها بــه نسخه پزشک نیاز نخواهید داشت. امــا دقت کنید کــه در برخی بسته ها مــمــکن اســت بیشتر از یک تست وجود داشته باشد کــه اگــر آنها را بخرید؛ معامله بهتری انــجـام داده اید!

  دکتر سلام

  انواع تست های تشخیص حاملگی در خانه را بشناسید!

  برچسب ها: بیبی چک تست حاملگی دوران بارداری

   

 • ایران کلوب
 •  

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  مطالب مرتبط

  دیدگاه ها

  نظر شما برای “انواع تست های تشخیص حاملگی در خانه را بشناسید!”

  دیدگاه ها بسته شده اند.