احکام نماز جماعت

احکام نماز جماعت

مجموعه: uncategorized
 • احکام نماز جماعت
 •  

   

  احکام نماز جماعت,احکام نماز جماعت مسافر,احکام نماز جماعت چیست,نماز جماعت,واجبات نماز جماعت,مستحبات نماز جماعت,نماز مستحبی جماعت,مستحبات و مکروهات نماز جماعت

  احکام

   

  احکام نماز جماعت

   

  مستحب اســت نمازهای واجب خصوصا نمازهای یومیه را بــه جماعت بخوانند و در نماز صبح و مغرب و عشا خصوصا برای  همسایه مسجد و کسی کــه صدای اذان مسجد را می شنود بیشتر سفارش شده اســت .در روایتی وارد شده اســت کــه اگــر یک نفر بــه امام جماعت اقتدا کــنــد هــر رکعت از نماز آنان ثواب صد و پنجاه نماز دارد و اگــر دو نفر اقتدا کـنـنـد هــر رکعتی ثواب ششصد نماز دارد و هــر چــه بیشتر شــونــد ثواب نمازشان بیشتر می شــود تــا بــه ده نفر برسند و عده آنان کــه از ده گذشت اگــر تمام آسمان ها کاغذ و دریاها مرکب و درختها قلم و جن و انس و ملائکه نویسنده شوند؛ نمی توانند ثواب یک رکعت آن رابنویسند.

  • حاضر نشدن بــه نماز جماعت از روی بی اعتنایی جایز نـیـسـت و سزاوار نـیـسـت کــه انسان بدون عذر نماز جماعت را ترک کند.

  • مستحب اســت انسان صبر کــنــد کــه نماز را بــه جماعت بخواند. و نماز جماعت از نماز اول وقت کــه فرادا یعنی تنها خوانده شود؛ بهتر اســت ... و نــیــز نماز جماعتی را کــه مختصر بخواند؛ از نماز فرادا کــه آن را طول بدهند؛ بهتر می باشد.

  • وقتی کــه جماعت بر پا می شــود مستحب اســت کسی کــه نمازش را فرادا خوانده دوباره بــا جماعت بخواند و اگــر بعد بفهمد کــه نماز اولش باطل بوده نماز دوم او کافی اســت .

  • اگر امام یــا مأموم بخواهد نمازی را کــه بــه جماعت خوانده دوباره بــا جماعت بخواند؛ در صورتی کــه جماعت دوم و اشخاص آن غیر از اول باشد؛ اشکال ندارد.

  • کسی کــه در نماز وسواس دارد و فــقــط در صورتی کــه نماز را بــا جماعت بخواند از وسواس راحت می شود؛ بــایــد نماز را بــا جماعت بخواند.

  • اگر پدر یــا مادر بــه فرزند خود امر کــنــد کــه نماز را بــه جماعت بخواند چــون اطاعت پدر و مادر واجب است؛ بنابر احتیاط واجب بــایــد نماز را بــه جماعت بخواند و قصد استحباب نماید.

  • احتیاط واجب آن اســت کــه نماز عید فطر و قربان را در زمان غیبت امام علیه السلام بــا جماعت نخوانند؛ ولــی بــه قصد رجاء مانع ندارد و نمازهای مستحبی را هم نمی شــود بــه جماعت خواند مگر نماز استسقاء کــه بــرای آمدن باران می خوانند.

  • موقعی  کــه امام جماعت نماز یومیه می خواند هــر کدام از نمازهای یومیه را می شــود بــه او اقتدا کــرد ولــی اگــر نماز یومیه اش را احتیاطاً دوباره می خواند فــقــط در صورتی کــه مأموم احتیاطش بــا امام یکی باشد می تواند بــه او اقتدا کند.

  • اگر امام جماعت قضای نماز یومیه خود را می خواند می شــود بــه او اقتداکرد؛ ولــی اگــر نمازش را احتیاطاً قضا می کــنــد یــا قضای احتیاطی نماز کس دیگر را می خواند اگــر چــه بــرای آن پول نگرفته باشد اقتدای بــه او اشکال دارد ولــی اگــر انسان بداندکه از آن کس کــه بــرای او قضا می خواند نماز فوت شده کــه در ایــن صورت اقتدای بــه او اشکال ندارد.

  • اگر انسان نداند نمازی را کــه امام می خواند نماز واجب یومیه اســت یــا نماز مستحب نمی تواند بــه او اقتدا کند.

  • اگر امام در محراب باشد و کسی پشت سر او اقتدا نکرده باشد کسانی کــه دو طرف محراب ایستاده اند و بــه واسطه دیوار محراب امام را نمی بینند؛ نمی توانند اقتدا کنند؛ بـلـکـه اگــر کسی هم پشت سر امام اقتدا کرده باشد اقتدا کردن کسانی کــه دو طرف او ایستاده اند و بــه واسطه دیوار محراب امام رانمی بینند اشکال دارد؛ بـلـکـه باطل اســت .

  • اگر بــه واسطه درازی صف اول ؛ کسانی کــه دو طرف صف ایستاده اند امام را نبینند می توانند اقتدا کـنـنـد و نــیــز اگــر بــه واسطه درازی یکی از صف های دیگر؛ کسانی کــه دو طرف آن ایستاده اند؛ صف جلوی خود را نبینند؛ می توانند اقتدا نمایند.

  • اگر صف های جماعت تــا در مسجد برسد کسی کــه مقابل در پشت صف ایستاده نمازش صحیح اســت ؛ و نــیــز نماز کسانی کــه پشت سر او اقتدا می کنند؛ صحیح می باشد ولــی نماز کسانی کــه دو طرف او ایستاده اند و صف جلو را نمی بینند؛ اشکال دارد؛ بـلـکـه باطل اســت .

  • کسی کــه پشت ستون ایستاده؛ اگــر از طرف راست یــا چپ بــه واسطه مأموم دیگر بــه امام متصل نباشد نمی تواند اقتدا کند. بـلـکـه اگــر از دو طرف هم متصل باشد؛ ولــی از صف جلو حــتـی یک نفر را هم نبیند؛ جماعت او صحیح نـیـسـت .

  • جای ایستادن امام بــایــد از جای مأموم بلتدتر نباشد ولــی اگــر مکان امام مقدار خیلی کمی بلندتر باشد؛ اشکال ندارد. و نــیــز اگــر زمین سراشیب باشد و امام در طرفی کــه بلندتر اســت بایستد در صورتی کــه سراشیبی آن زیاد نباشد و طوری باشد کــه بــه آن زمین مسطح بگویند مانعی  ندارد.

  • اگر جای مأموم بلندتر از جای امام باشد در صورتی کــه بلندی بــه مقدار متعارف زمان قدیم باشد مثل آن کــه امام در صحن مسجد و مأموم در پشت بام بایستد اشکال ندارد؛ ولــی اگــر مثل ساختمان های چند طبقه ایــن زمان باشد؛ جماعت اشکال دارد.

  • اگر بین کسانی کــه در یک صف ایستاده اند بچه ممیز یعنی بچه ای کــه خوب و بد را می فهمد فاصله شود؛ چـنـانـچه ندانند نماز او باطل اســت ؛ می توانند اقتدا کنند.

  • بعد از تکبیر امام اگــر صف جلو آماده نماز؛ و تکبیر گفتن آنان نزدیک باشد کسی کــه در صف بعد ایستاده ؛ می تواند تکبیر بگوید ولــی احتیاط مستحب آن اســت کــه صبر کــنــد تــا تکبیر صف جلو تمام شود.

  • اگر بداند نماز یک صف از صف های جلو باطل است؛ در صف های بعد نمی تواند اقتدا کند؛ ولــی اگــر نداند نماز آنان صحیح اســت یــا نه ؛ می تواند اقتدانماید.

  • هرگاه بداند نماز امام باطل اســت مثلا بداند امام وضو ندارد؛ اگــر چــه خود امام ملتفت نباشد؛ نمی تواند بــه او اقتدا کند.

  • اگر مأموم بعد از نماز بفهمد کــه امام عادل نبوده؛ یــا کافر بوده؛ یــا بــه جهتی نمازش باطل بوده؛ مثلا بی وضو نماز خوانده ؛ نمازش صحیح اســت .

  • اگر در بین نماز شک کــنــد کــه اقتدا کرده یــا نه ؛ چـنـانـچه در حالی باشد کــه وظیفه مأموم است؛ مثلا بــه حمد و سوره امام گوش می دهد بــایــد نماز را بــه جماعت تمام کند؛ و اگــر مشغول کاری باشد کــه هم وظیفه امام و هم وظیفه مأموم اســت مثلا در رکوع یــا سجده باشد؛ بــایــد نماز را بــه نیت فرادا تمام نماید.

  • انسان در بین نماز جماعت می تواند نیت فرادا  کند.

  • اگر مأموم بــه واسطه عذری بعد از حمد و سوره امام نیت فرادا کند؛ لازم نـیـسـت حمد و سوره را بخواند؛ ولــی اگــر پیش از تمام شدن حمد و سوره نیت فرادا نماید؛ بــایــد مقداری  را کــه امام نخوانده بخواند.

  • اگر در بین نماز جماعت نیت فرادا نماید؛ بنابر احتیاط واجب نباید دوباره نیت جماعت کند. ولــی اگــر مردد شــود کــه نیت فرادا کــنــد یــا نه؛ و بعد تصمیم بگیرد نماز را بــا جماعت تمام کند؛ نمازش صحیح اســت .

  • اگر شک کــنــد کــه نیت فرادا کرده یــا نه ؛ بــایــد بنا بگذارد کــه نیت فرادا نکرده اســت .

  • اگر موقعی کــه امام در رکوع اســت ؛ اقتدا کــنــد و بــه رکوع امام برسد؛ اگــر چــه ذکر امام تمام شده باشد؛ نمازش بــه طور جماعت صحیح اســت و یک رکعت حساب می شود؛ امــا اگــر بــه مقدار رکوع خم شــود و بــه رکوع امام نرسد؛ نمازش بــه طور فرادا صحیح می باشد و بــایــد آن را تمام نماید.

  • اگر موقعی  کــه امام در رکوع اســت اقتدا کــنــد و بــه مقدار رکوع خم شــود و شک کــنــد کــه بــه رکوع امام رسیده یــا نه؛ نمازش صحیح اســت و فرادا می شود.

  • اگر موقعی کــه امام در رکوع اســت اقتدا کــنــد و پیش از آن کــه بــه اندازه رکوع خم شود؛ امام سر از رکوع بردارد؛ می تواند نیت فرادا کند؛ یــا صبر کــنــد تــا امام بــرای رکعت بعد برخیزد و آن را رکعت اول نماز خود حساب کــنــد ولــی اگــر برخاستن امام بــه قدری طول بکشد کــه نگویند ایــن شخص نماز جماعت می خواند؛ بــایــد نیت فرادا نماید.

  • اگر اول نماز یــا بین حمد و سوره اقتدا کــنــد و پیش از آن کــه بــه رکوع رود امام سر از رکوع بردارد؛ نماز او بــه طور جماعت صحیح اســت ؛ و بــایــد رکوع کــنــد و خود را بــه امام برساند.

  • اگر موقعی برسد کــه امام مشغول خواندن تشهد آخر نماز اســت چـنـانـچه بخواهد بــه ثواب جماعت برسد؛ بــایــد بعد از نیت و گفتن تکبیرة الاحرام بنشیند و تشهد را بــا امام بخواند ولــی سلام را نگوید و صبر کــنــد تــا امام سلام نماز را بدهد؛ بعد بایستد و بدون آن کــه دوباره نیت کــنــد و تکبیر بگوید؛ حمد و سوره را بخواند و آن را رکعت اول نماز خود حساب کند.

  • مأموم نباید جلوتر از امام بایستد؛ و اگــر مساوی او هم بایستد؛ اشکال دارد و بــه احتیاط واجب بــایــد کمی عقب تر از امام بایستد؛ اگــر چــه قد او بلندتر از امام باشد؛ کــه در رکوع و سجود سرش جلوتر از امام باشد.

  • در نماز جماعت بــایــد بین مأموم و امام پرده و مانند آن کــه پشت آن دیده نمی شــود فاصله نباشد؛ و همچنین اســت بین انسان و مأموم دیگری کــه انسان بــه واسطه او بــه امام متصل شده اســت ولــی اگــر امام ؛ مرد و مأموم زن باشد چـنـانـچه بین آن زن و امام یــا بین آن زن و مأموم دیگری کــه مرد اســت و زن بــه بواسطه او بــه امام متصل شده اســت پرده و مانند آن باشد اشکال ندارد.

  • اگر بعد از شروع بــه نماز بین مأموم و امام یــا بین مأموم و کسی کــه مأموم بــه واسطه او متصل بــه امام اســت پرده یــا چیز دیگری کــه پشت آن را نمی توان دید فاصله شود؛ نمازش فرادا می شود؛ و صحیح اســت .

  • اگر بین جای سجده مأموم و جای ایستادن امام بــه قدر گشادی بین دو قدم فاصله باشد اشکال ندارد؛ و نــیــز اگــر بین انسان بــه واسطه مأمومی کــه جلوی او ایستاده و انسان بــه وسیله او بــه امام متصل اســت بــه همین مقدار فاصله باشد نمازش اشکال ندارد؛ و احتیاط مستحب آن اســت کــه جای سجده مأموم بــا جای کسی کــه جلوی او ایستاده هیچ فاصله نداشته باشد.

  • اگر مأموم بــه واسطه کسی کــه طرف راست یــا چپ او اقتدا کرده بــه امام متصل باشد و از جلو بــه امام متصل نباشد؛ چـنـانـچه بــه اندازه گشادی بین دو قدم هم فاصله داشته باشند نمازش صحیح اســت .

  • اگر در نماز بین مأموم و امام یــا بین مأموم و کسی کــه مأموم بــه واسطه او بــه امام متصل اســت بیشتر از یک قدم بزرگ فاصله پیدا شــود نمازش فرادا می شــود و صحیح اســت .

  • اگر نماز هــمــه کسانی کــه در صف جلو هستند تمام شــود یــا هــمــه نیت فرادا نمایند؛ اگــر فاصله بــه اندازه یک قدم بزرگ نباشد نماز صف بعد بــه طور جماعت صحیح ؛ و اگــر بیشتر از ایــن مقدار باشد فرادا می شــود و صحیح اســت .

  • اگر در رکعت دوم اقتدا کــنــد قنوت و تشهد را بــا امام می خواند و احتیاط آن اســت کــه موقع خواندن تشهد انگشتان دست و سینه پا را بــه زمین بگذارد و زانوها را بلند کــنــد و بــایــد بعد از تشهد بــا امام برخیزد و حمد و سوره را بخواند و اگــر بــرای سوره وقت ندارد؛ حمد را تمام کــنــد و در رکوع یــا سجده خود را بــه امام برساند؛ یــا نیت فرادا کــنــد و نمازش صحیح است؛ ولــی اگــر در سجده بــه امام برسد؛ بهتر اســت کــه احتیاطاً نماز را دوباره بخواند.

  • اگر موقعی کــه امام در رکعت دوم نماز چهار رکعتی اســت اقتدا کند؛ بــایــد در رکعت دوم نمازش کــه رکعت سوم امام است؛ بعد از دو سجده بنشیند و تشهد را بــه مقدار واجب بخواند و برخیزد؛ و چـنـانـچه بــرای گفتن سه مرتبه تسبیحات وقت ندارد؛ یک مرتبه بگوید و در رکوع یــا سجده خود را بــه امام برساند.

  • اگر امام در رکعت سوم یــا چهارم باشد و مأموم بداند کــه اگــر اقتدا کــنــد و حمد را بخواند بــه رکوع امام نمی رسد؛ بنابر احتیاط واجب بــایــد صبر کــنــد تــا امام بــه رکوع رود؛ بعد اقتدا نماید.

  • اگر در رکعت سوم یــا چهارم امام اقتدا کند؛ بــایــد حمد و سوره را بخواند و اگــر بــرای سوره وقت ندارد بــایــد حمد را تمام کــنــد و در رکوع یــا سجده خود را بــه امام برساند؛ ولــی اگــر در سجده بــه امام برسد بهتر اســت کــه احتیاطاً نماز را دوباره بخواند.

  • کسی کــه می داند اگــر سوره را بخواند در رکوع بــه امام نمی رسد؛ بــایــد سوره را نخواند؛ ولــی اگــر خواند نمازش صحیح اســت .

  • کسی  کــه اطمینان دارد کــه اگــر سوره را شروع کــنــد یــا تمام نماید بــه رکوع امام می رسد؛ احتیاط واجب آن اســت کــه سوره را شروع کــنــد یــا اگــر شروع کرده تمام نماید.

  • کسی کــه یقین دارد؛ اگــر سوره را بخواند بــه رکوع امام می رسد؛ چـنـانـچه سوره را بخواند و بــه رکوع نرسد نمازش صحیح اســت .

  • اگر امام ایستاده باشد و مأموم نداند کــه در کدام رکعت اســت می تواند اقتدا کــنــد ولــی بــایــد حمد و سوره را بــه قصد قربت بخواند و اگــر چــه بعد بفهمد کــه امام در رکعت اول یــا دوم بوده نمازش صحیح اســت .

  • اگر بــه خیال ایــن کــه امام در رکعت اول یــا دوم اســت حمد و سوره نخواند و بعد از رکوع بفهمد کــه در رکعت سوم یــا چهارم بوده نمازش صحیح اســت ... ولــی اگــر پیش از رکوع بفهمد بــایــد حمد و سوره را بخواند و اگــر وقت ندارد فــقــط حمد را بخواند و در رکوع یــا سجده خود را بــه امام برساند.

  • اگر بــه خیال ایــن کــه امام در رکعت سوم یــا چهارم اســت حمد و سوره را بخواند و پیش از رکوع یــا بعد از آن بفهمد کــه در رکعت اول یــا دوم بوده نمازش صحیح اســت .

  • اگر موقعی کــه مشغول نماز مستحبی اســت جماعت بر پا شــود چـنـانـچه اطمینان ندارد کــه اگــر نماز را تمام کــنــد بــه جماعت برسد؛ مستحب اســت نماز را رها کــنــد و مشغول نماز جماعت شــود بـلـکـه اگــر اطمینان نداشته باشد کــه بــه رکعت اول برسد مستحب اســت بــه همین دستور رفتار نماید.

  • اگر موقعی کــه مشغول نماز سه رکعتی یــا چهار رکعتی اســت جماعت بر پا شــود چـنـانـچه بــه رکوع رکعت سوم نرفته و اطمینان ندارد کــه اگــر نماز را تمام کــنــد بــه جماعت برسد؛ مستحب اســت بــه نیت نماز مستحبی نماز را دو رکعتی تمام کــنــد و خود را بــه جماعت برساند.

  • اگر نماز امام تمام شــود و مأموم مشغول تشهد یــا سلام اول باشد لازم نـیـسـت نیت فرادا کند.

  • کسی کــه یک رکعت از امام عقب مانده وقتی امام تشهد رکعت آخر را می خواند می تواند برخیزد و نماز را تمام کــنــد و یــا انگشتان دست؛ و سینه پا را بــه زمین بگذارد و زانوها را بلند نگه دارد و صبر کــنــد تــا امام سلام نماز را بگوید و بعد برخیزد.

  • امام جماعت بــایــد بالغ و عاقل و شیعه دوازده امامی و عادل و حلال زاده باشد و نماز را بــه طور صحیح بخواند؛ و نــیــز اگــر مأموم مرد اســت امام او هم بــایــد مرد باشد. و اقتدا کردن بچه ممیز کــه خوب و بد را می فهمد بــه بچه ممیز دیگر جایز نیست. و احتیاط واجب آن اســت کــه امام زن نــیــز مرد باشد.

  • امامی را کــه عادل می دانسته؛ اگــر شک کــنــد بــه عدالت خود باقی اســت یــا نه؛ می تواند بــه او اقتدا نماید.

  • کسی کــه ایستاده نماز می خواند نمی تواند بــه کسی کــه نشسته یــا خوابیده نماز می خواند اقتدا کــنــد و کسی کــه نشسته نماز می خواند نمی تواند بــه کسی کــه خوابیده نماز می خواند؛ اقتدا نماید.

  • کسی  کــه نشسته نماز می خواند می تواند بــه کسی کــه نشسته نماز می خواند اقتدا کــنــد و همچنین کسی کــه خوابیده اســت می تواند بــه کسی کــه نشسته نماز می خواند اقتدا کــنــد ولــی کسی کــه نشسته نماز می خواند نمی تواند بــه کسی کــه خوابیده نماز می خواند؛ اقتدا نماید.

  • اگر امام جماعت بــه واسطه عذری بــا تیمم یــا بــا وضوی جبیره ای نماز بخواند می شــود بــه او اقتدا کــرد ولــی اگــر بــه واسطه عذری بــا لباس نجس نماز می خواند بنابر احتیاط واجب نباید بــه او اقتدا کرد.

  • اگر امام مرضی دارد کــه نمی تواند از بیرون آمدن بول و غائط خودداری کــنــد بنابر احتیاط واجب نمی شــود بــه او اقتدا کرد.

  • بنابر احتیاط واجب کسی کــه مرض خوره یــا پیسی  دارد؛ نباید امام جماعت شود.

  • موقعی کــه مأموم نیت می کــنــد بــایــد امام را معین نماید؛ ولــی دانستن اسم او لازم نـیـسـت ؛ مثلا اگــر نیت کــنــد اقتدا می کنم بــه امام حاضر نمازش صحیح اســت .

  • مأموم بــایــد غیر از حمد و سوره هــمــه چیز نماز را خودش بخواند ولــی اگــر رکعت اول یــا دوم او؛ رکعت سوم یــا چهارم امام باشد بــایــد حمد و سوره را بخواند.

  • اگر مأموم در رکعت اول و دوم نماز صبح و مغرب و عشا صدای حمد و سوره امام را بشنود اگــر چــه کلمات را تشخیص ندهد؛ بــایــد حمد و سوره را نخواند و اگــر صدای امام را نشنود؛ مستحب اســت حمد و سوره بخواند ولــی بــایــد آهسته بخواند و چـنـانـچه سهوا بلند بخواند اشکال ندارد.

  • اگر مأموم بعضی از کلمات حمد و سوره امام را بشنود؛ احتیاط واجب آن اســت کــه حمد و سوره را نخواند.

  • اگر مأموم سهوا حمد و سوره بخواند یــا خیال کــنــد صدایی را کــه می شنود صدای امام نـیـسـت و حمد و سوره بخواند و بعد بفهمد صدای امام بوده نمازش صحیح اســت .

  • اگر شک کــنــد کــه صدای امام را می شنود یــا نه؛ یــا صدایی بشنود و نداند صدای امام اســت یــا صدای کس دیگر؛ می تواند حمد و سوره بخواند.

  • مأموم بــایــد در رکعت اول و دوم نماز ظهر و عصر؛ حمد و سوره نخواند و مستحب اســت بــه جای آن ذکر بگوید.

  • مأموم نباید تکبیرة الاحرام را پیش از امام بگوید بـلـکـه احتیاط واجب آن اســت کــه تــا تکبیر امام تمام نشده ؛ تکبیر نگوید.

  • اگر مأموم پیش از امام عمداً هم سلام دهد نمازش صحیح اســت .

  • اگر مأموم غیر از تکبیرة الاحرام و سلام چیزهای دیگر نماز را پیش از امام بگوید اشکال ندارد ولــی اگــر آنها را بشنود یــا بداند امام چــه وقت می گوید؛ احتیاط مستحب آن اســت کــه پیش از امام نگوید.

  • مأموم بــایــد غیر از آنچه در نماز خوانده می شــود کارهای دیگر آن مانند رکوع و سجود را بــا امام یــا کمی بعد از امام بــه جا آورد و اگــر عمدا پیش از امام یــا مدتی بعد از امام انــجـام دهد؛ معصیت کرده ولــی نمازش صحیح است؛ امــا اگــر در دو رکن پشت سر هم از امام جلو یــا عقب بیفتد بنابر احتیاط واجب بــایــد نماز را تمام کــنــد و دوباره بخواند؛ اگــر چــه بعید نـیـسـت نمازش صحیح باشد و فرادا شود.

  • اگر سهوا پیش از امام سر از رکوع بردارد؛ چـنـانـچه امام در رکوع باشد بــایــد بــه رکوع برگردد و بــا امام سر بردارد و در ایــن صورت زیاد شدن رکوع کــه رکن اســت نماز را باطل نمی کــنــد ولــی اگــر بــه رکوع برگردد و پیش از آن کــه بــه رکوع برسد؛ امام سر بردارد نمازش باطل اســت .

  • اگر اشتباها سر بردارد و ببیند امام در سجده اســت بــایــد بــه سجده برگردد و چـنـانـچه در هــر دو سجده ایــن اتفاق بیفتد برای  زیاد شدن دو سجده کــه رکن اســت نماز باطل نمی شود.

  • کسی کــه اشتباها پیش از امام سر از سجده برداشته هرگاه بــه سجده برگردد؛ و هنوز بــه سجده نرسیده امام سر بردارد؛ نمازش صحیح اســت ولــی اگــر در هــر دو سجده ایــن اتفاق بیفتد؛ نماز باطل اســت .

  • اگر اشتباهاً سر از رکوع یــا سجده بردارد و سهوا یــا بــه خیال ایــن کــه بــه امام نمی رسد بــه رکوع یــا سجده نرود نمازش صحیح اســت .

  • اگر سر از سجده بردارد و ببیند امام در سجده اســت چـنـانـچه بــه خیال ایــن کــه سجده اول امام است؛ بــه قصد ایــن کــه بــا امام سجده کــنــد بــه سجده رود و بفهمد سجده دوم امام بوده بــایــد بنابر احتیاط نماز را تمام کــنــد و از سر بخواند و اگــر بــه خیال ایــن کــه سجده دوم اســت بــه سجده رود و بفهمد سجده اول امام بوده احتیاط آن اســت کــه نماز را فرادا تمام نماید اگــر چــه می تواند متابعت امام را بکند و بــه سجده رود و نماز را تمام کند.

  • اگر سهوا پیش از امام بــه رکوع رود و طوری باشد کــه اگــر سر بردارد بــه مقداری از قرائت امام می رسد؛ چـنـانـچه سر بردارد و بــا امام بــه رکوع رود نمازش صحیح اســت .

  • اگر سهوا پیش از امام بــه رکوع رود و طوری باشد کــه اگــر برگردد بــه چیزی از قرائت امام نمی رسد؛ واجب اســت سر بردارد و بــا امام نماز را تمام کــنــد و نمازش صحیح اســت اگــر چــه احوط استحبابی در ایــن صورت اعاده نماز است؛ و اگــر سر برندارد تــا امام برسد نمازش صحیح اســت .

  • اگر سهوا پیش از امام بــه سجده رود؛ واجب اســت کــه سر بردارد و بــا امام بــه سجده رود و نمازش صحیح اســت اگــر چــه احتیاط استحبابی در ایــن صورت اعاده نماز اســت و اگــر برنداشت نمازش صحیح اســت .

  • اگر امام در رکعتی کــه قنوت ندارد اشتباها قنوت بخواند یــا در رکعتی کــه تشهد ندارد اشتباها مشغول خواندن تشهد شــود مأموم نباید قنوت و تشهد را بخواند ولــی نمی تواند پیش از امام بــه رکوع رود؛ یــا پیش از ایستادن امام بایستد بـلـکـه بــایــد صبر کــنــد تــا قنوت و تشهد امام تمام شــود و بقیه نماز را بــا او بخواند.

  • اگر مأموم یک مرد باشد؛ مستحب اســت طرف راست امام بایستد؛ و اگــر یک زن باشد؛ مستحب اســت در طرف راست امام طوری بایستد کــه جای سجده اش مساوی زانو یــا قدم امام باشد؛ و اگــر یک مرد و یک زن؛ یــا یک مرد و چند زن باشند؛ مستحب اســت مرد طرف راست امام و باقی پشت سر امام بایستند؛ و اگــر چند مرد یــا چند زن باشند؛ مستحب اســت پشت سر امام بایستند؛ و اگــر چند مرد و چند زن باشند؛ مستحب اســت مردها عقب امام و زن ها پشت مردها بایستند.

  • اگر امام و مأموم هــر دو زن باشند احتیاط آن اســت کــه امام کمی جلوتر بایستد.

  • مستحب اســت امام در وسط بایستد و اهل علم و کمال و تقوا در صف اول بایستند.

  • مستحب اســت صف های جماعت منظم باشد و بین کسانی کــه در یک صف ایستاده اند فاصله نباشد و شانه آنان ردیف یکدیگر باشد.

  • مستحب اســت بعد از گفتن “قد قامت الصلاة ” مأمومین برخیزند.

  • مستحب اســت امام جماعت حال مأمومی را کــه از دیگران ضعیف تر اســت رعایت کــنــد و عجله نکند تــا افراد ضعیف بــه او برسند؛ و نــیــز مستحب اســت قنوت و رکوع و سجود را طول ندهد؛ مگر بداند هــمــه کسانی کــه بــه او اقتدا کرده اند مایلند.

  • مستحب اســت امام جماعت در حمد و سوره و ذکرهایی کــه بلند می خواند صدای خود را بقدری بلند کــنــد کــه دیگران بشنوند ولــی بــایــد بیش از اندازه صدا را بلند نکند.

  • اگر امام در رکوع بفهمد کسی تازه رسیده و می خواهد اقتدا کــنــد مستحب اســت رکوع را دو برابر همیشه طول بدهد و بعد برخیزد.

   

  http://www.beytoote.com/religious/din-ahkam/passel-posse-prayer.html (بیتوته)

   

  برچسب‌ها, , , , , ,

   

 • ایران کلوب
 •  

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  مطالب مرتبط

  دیدگاه ها

  نظر شما برای “احکام نماز جماعت”

  دیدگاه ها بسته شده اند.