احساسات چگونه زندگی مالی را نابود می کنند؟

احساسات چگونه زندگی مالی را نابود می کنند؟

مجموعه: روانشناسی
 • احساسات چگونه زندگی مالی را نابود می کنند؟
 •  


  ثروت و پول بدون آن کــه در جهت خیر عمومی بــه کار گرفته شود؛ هیچ معنایی ندارد‎..

  امور مالی

  چگونگی برنامه ریزی مالی ,برخی افراد چنان در مصرف پول خود عجله می کـنـنـد کــه در نهایت خود را در حال استفاده از پول های بــه دست نیامده می یابند. بدین معنا کــه بــرای رسیدن بــه خواسته های رنگارنگ و گاه عجیب؛ پول ها را حــتـی پیش از دریافت خرج می کنند. وام می گیرند و بدهی بــه بار می آورند. چنین گرایشی مسیری مستقیم بــه ســوی نابودی و ورشکستگی اســت امــا چرا برخی افراد چنین ولخرج و گروه دیگر صرفه جو و اهل پــس انداز هستند؟ چــه چیزی زندگی مالی تعدادی از باهوش ترین و شایسته ترین افراد جامعه را بــه نابودی می کشاند؟

  بر اساس پژوهش ها؛ ریشه ایــن ولخرجی ها در پیوند میان احساسات و پول نهفته است. بــرای برخی افراد درک ایــن رابطه و تاثیر احساسات روی تصمیمات بسیار دشوار است. آنها بــه ایــن سطح از فهم مسئله نرسیده اند کــه نحوه تصمیم گیری درباره پول بــه صورت جدی بــا شیوه های مواجهه احساسی و عواطف پیرامون هــر تصمیم مرتبط است. آنها ریشه های پنهان تصمیمات خود را نمی بینند و متاسفانه بهای ایــن درک نادرست را می پردازند؛ بهایی کــه مــمــکن اســت بسیار گزاف باشد.

  چگونگی برنامه ریزی مالی

  همین مسائل احساسی باعث می شود
  بسیاری افراد پول را بــه دلایل بیهوده ای بــه کار برند.
  ایــن دلایل هــر چند در ظاهر منطقی و معقول اند
  امــا در واقع پوششی منطقی روی احساسات خاص اند
  و ناخودآگاه منابع مالی فرد را نابود می کنند.

  اگر می خواهید از چند و چــون ایــن خطاهای احساسی و ارتباط آنها بــا پول مطلع شوید؛
  ادامه ایــن مطلب را از دست ندهید زیــرا در موارد زیر؛
  نمونه های برجسته ای از احساسات نادرست منتهی بــه ولخرجی را بــه شما معرفی کرده ایم.
  اگــر ایــن احساسات را بشناسید بــا اندکی کنترل و تلاش می توانید
  در زمان تصمیم گیری مانع تاثیر آنها شوید و پول خود را از هدر رفتن حفظ کنید.

  1. تمایل پیوسته بــه خرید/چگونگی برنامه ریزی مالی

  بسیاری از ما زمانی کــه احساس افسردگی؛ نگرانی و تنهایی می کنیم؛
  بــرای تغییر حال خود بــه اقدامات افراطی روی می آوریم.
  بــرای نمونه؛ برخی بیش از اندازه غذا می خورند یــا مواد مخدر و الکل مصرف می کنند؛
  اقداماتی کــه نه تنها بــه حل مسئله کمک نمی کــنــد بـلـکـه در نهایت مخرب از کار در می آید.

  حال جالب اســت بدانید کــه یکی از مهم ترین نمونه های کنترل شرایط نامناسب روانی؛ روی آوردن بــه خرید پیوسته است. حتما افرادی را دیده اید کــه در وضعیت های سخت بــرای کنترل احساسات خود بــه خیابان می روند و هــر چیزی را بی توجه بــه قیمت و کاربرد می خرند. ایــن گونه خریدهای بیهوده؛ معمولا سراسر بی مصرف هستند و بــا دور ریختن پول فرقی ندارند.

  چگونگی برنامه ریزی مالی

  فرد بــا خریدن یک لباس؛ کفش و حــتـی خریدهای گران قیمت تری چــون خودرو سعی می کــنــد افسردگی و اضطراب خود را کنترل کند؛ غافل از آن کــه ایــن روش تنها چند دقیقه یــا در نهایت چند ساعت موثر اســت و حالت روانی ناخوشایند؛ بــه سرعت باز خواهد گشت.

  اگر شما نــیــز از جمله چنین افرادی هستید؛ بــایــد در اولین فرصت ایــن عادت را کنار بگذارید. سعی کنید روش های جایگزین بــرای تغییر حال روحی خود پیدا کنید و از هدر دادن پول بــرای شادمانی موقت دست بردارید. اگــر نگرانی و افسردگی شما جدی است؛ بی شک نیازمند کمک تخصصی و پزشکی خواهید بود؛ کمکی کــه بــا صرف مقدار کمی پول؛ مسئله را از اساس برطرف خواهد کرد.

  در کنار ایــن امر؛ استفاده از روابط و حلقه های حمایتی نــیــز در چنین لحظاتی موثر است. بــه یاد داشته باشید کــه ارتباط ساده بــا دوست یــا فردی مناسب؛ صدها برابر بیشتر از ایــن گونه خریدهای بیهوده تاثیر دارد.

  2. دست کم گرفتن شرایط سخت در آینده/چگونگی برنامه ریزی مالی

  ممکن اســت افراد بــا وضعیت های خاصی رشد کرده باشند و بــه دلایل مختلف بــه ایــن باور برسند کــه همیشه موفق اند. در حالی کــه زندگی روندی چرخه ای دارد و دوره های سخت حتما فرا خواهند رسید. دوره هایی کــه اگــر از پیش بــرای آنها آماده نشده باشید؛ بی شک تمام زندگی شما را نابود خواهد کرد.

  افرادی کــه جهان را ایــن گونه می نگرند؛ اغلب ولخرج هایی هستند کــه بدون توجه بــه بودجه و پــس انداز اقدام بــه خرید و معامله می کنند. آنها هیچ تفاوتی میان نیاز و میل ناگهانی قائل نمی شــونــد و بدتر اینکه همین دیدگاه را بــه فرزندان خود نــیــز می آموزانند. بــه ایــن ترتیب نه تنها خودشان را در برابر سختی ها ناتوان می سازند؛ بـلـکـه بــا آموزش نامناسب؛ نسل های بعدی را نــیــز بــا خطراتی مشابه مواجه می کنند.

  چگونگی برنامه ریزی مالی

  در صورتی کــه بــا چنین احساساتی مواجه اید بــایــد بــه سرعت راهی بــرای کنترل آن بیابید. بودجه بندی فرآیندی اســت کــه می تواند ایــن مشکل را درمان کند. راهنمایی های بی شماری در ایــن زمینه ارائه شده اســت کــه بــا استفاده از آنها می توانید فرآیند بودجه بندی را بــا سهولت بیشتر بــه مقصد برسانید.

   

  یکی از مهم ترین نمونه های کنترل شرایط نامناسب روانی؛ روی آوردن بــه خرید پیوسته است‎

  3. رقابت میان والدین

  این مورد نــیــز از آن دست دشواری های احساسی اســت کــه در کنار تمام معایب؛ پول شما را نــیــز هدر خواهد داد. اگــر پدر و مادر بــه لحاظ احساسی بــا یکدیگر هماهنگ نباشند؛ مــمــکن اســت پــس از ورود فرزندان بــه خانه؛ شرایط بدتر شود. بدین معنا کــه هــر یک از والدین بــرای جلب توجه بیشتر کودک تلاش کــنــد و رقابتی بیهوده میان آنها شکل گیرد.

  این رقابت بر تربیت کودک تاثیر بسیار نامناسبی می گذارد و در بزرگسالی او را بــا خطرات روانی مواجه می کند. بــه علاوه پول و منابع مالی خانواده نــیــز از چنین رقابتی تاثیر خواهد گرفت زیــرا بخشی از پول خود را صرف خرید لوازم بیهوده بــرای کودک می کنند. پولی کــه اگــر پــس انداز شود؛ آینده کودک را تضمین خواهد کرد. ایــن مشکل و ظهور آن در خانواده بــه معنای وجود ناهماهنگی جدی میان پدر و مادر است. از ایــن رو بــه شما توصیه می کنیم کــه در ایــن وضعیت ها از مشاوره متخصص روانشناسی بهره بگیرید و در کمترین زمان؛ راهی بــرای هماهنگی عاطفی بــا شریک زندگی خود بیابید.

  احساسات چگونه زندگی مالی را نابود می کنند؟

  چگونگی برنامه ریزی مالی
  4. کمک بیش از حد بــه دیگران

  ثروت و پول بدون آن کــه در جهت خیر عمومی بــه کار گرفته شود؛ هیچ معنایی ندارد. اگــر از پول و درآمد خود بــرای کمک بــه دیگران استفاده نکنید؛ ارزش واقعی انسانیت را نخواهید شناخت و احساس خوشبختی واقعی را نخواهید چشید امــا همین اقدام مقدس و والا نــیــز اگــر از احساسات نامطلوب سرچشمه گرفته باشد؛ در نهایت اثر معکوس خواهد داشت. بــرای نمونه بسیاری از افراد پــس از موفقیت؛ دچار نوعی حس گناه می شــونــد و ناخودآگاه خود را مسئول ناکامی دیگران می دانند.

  این برداشت نادرست مــمــکن است
  بــه صورت اقدامی جبرانی درآید و فرد بدون حساب و کتاب؛
  درآمدها و منابع مالی خود را صرف کمک بــه دیگران کند؛
  در حالی کــه برخی از آنها اساسا نیاز چندانی هم بــه ایــن کمک ها ندارند.

  5. خریدن عشق و محبت/چگونگی برنامه ریزی مالی

  احساس نادرست دیگری کــه مــمــکن اســت در برخی ظاهر شود؛ میل بــه خریدن هــمــه چیز از جمله محبت است. مــمــکن اســت فردی کــه درآمد و ثروتی مناسب دارد؛ سعی کــنــد محبت و علاقه دیگران را بــا ولخرجی بــه دست آورد. بــه طور مثال؛ هزینه های زیادی را صرف گروه های دوستی کــنــد و یــا بــرای جلب نظر مرد یــا زن مورد علاقه خود؛ بــا هدایای گران قیمت او را غافلگیر کند. ایــن در حالی اســت کــه چنین روشی در اغلب موارد نه تنها موثر نیست؛ بله بــه نتایج فاجعه باری بــرای فرد منتهی می شود.

  کسانی کــه گرد چنین افرادی جمع می شوند؛ اغلب بــه دنبال استفاده از سفره گسترده او هستند و پــس از پایان مهمانی؛ دیگر حــتـی او را بــه یاد نخواهند آورد. در خصوص ازدواج و ارتباط عاشقانه؛ وضعیت حــتـی از ایــن نــیــز بدتر است. بــه راستی فردی کــه بــرای پول بــا شما ازدواج می کند؛ شریک زندگی مناسبی خواهد بود و سالیان سال در کنار شما باقی خواهد ماند؟

  6. ورود در رقابت های پوچ و بیهوده/چگونگی برنامه ریزی مالی

  نبود اعتماد بــه نفس و شکنندگی درونی عامل بسیار مخربی است.
  بدون توازن روانی نمی توانید از زندگی لذت ببرید و البته پول خود را نــیــز قدر خواهید داد.
  چنین افرادی اغلب خود را درگیر رقابت های بیهوده؛
  چشم و هم چشمی و تجملات می سازند
  و پول و حاصل دسترنج شان را بیهوده در امور پوچ هدر می دهند؛
  در حالی کــه انتهای ایــن گونه رقابت ها از همان ابتدا روشن است
  و هیچ نتیجه واقعی از آنها بــه دست نخواهد آمد.
  در رقابت های بیهوده هــمــه افراد در نهایت بازنده اند و پول و انرژی خود را بــه باد می دهند.

  چگونگی برنامه ریزی مالی

  سعی کنید بــا خود صادق باشید و ویژگی های درونی تان را بشناسید.
  آگاهی عمیق از نقاط قوت و ضعف بــه شما کمک خواهد کرد
  تــا اعتماد بــه نفس از دست رفته را بازیابید.
  زمانی کــه دوباره بــه خودتان متکی شدید؛
  نیاز بــه ظواهر پررنگ و تجملی را کمتر احساس خواهید کرد
  و از دام چشم و هم چشمی عاطفی دور خواهید شد.
  البته اگــر ایــن مسئله در شما ریشه دوانده است؛
  چــه بسا بــه کمک مشاوران تخصصی نیاز خواهید داشت.

  احساسات چگونه زندگی مالی را نابود می کنند؟

  منبع

   

 • ایران کلوب
 •  

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  مطالب مرتبط

  دیدگاه ها

  نظر شما برای “احساسات چگونه زندگی مالی را نابود می کنند؟”

  دیدگاه ها بسته شده اند.